Mieszkańcy Mostów proszą o interwencję

 Mosty dn., 14.01.2020r.
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
Stanisław Wziątek
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
wejście I, pok 213


Szanowny Panie!


W związku z toczącą się sprawą odnośnie przedsiębiorstwa Len-Kruszywa Sp. Z o.o., mające swoją siedzibe w Mostach pow. Goleniowski na szczeblach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, które to przyjmuje na teren różnego rodzaju odpady (o kodach oraz na podstawie pozwoleń wykazanych na stronie interentowej przedsiębiorstwa tj.
http://len-kruszywa.pl/o-firmie/), których to kody sa kodami lustrzanymi do odpadów niebezpiecznych bardzo prosimy w imieniu wszystkich okolicznych mieszkańców
o przeprowadzenie kontroli próbek czy przyjmowanych odpadów czy są odpadami innymi niż niebezpieczne

W związku z tym, że na wyrobisku, kontrola WIOŚ w swoim protokole o sygnaturze WI.7023.1.230.1.2019.IP wykazała podwyższone poziomy chlorków i siarczanów (str.6 Sprawozdanie z badań Nr 392/W/2019) istnieje prawdopodobieństwo, że sa tam przyjmowane i przetwarzane odpady niebezpieczne bez zezwolenia i odpowiedniej instalacji wpływając na degradacje środowiska oraz na zagrożenie życia i zdrowia osób mieszkających w pobliżu.


UZASADNIENIE PROŚBY
Jak wynika z raportu pokontrolnego
WIOŚ nr WIOS-SZ 269/2019 zwracamy uwagę na: cyt.“ …badania wód w dwóch zbiornikach (stawach), w tym w stawie z “niebieska wodą” wykazały 12,4 pH, zawartośc chlorków na poziomie chlorki 1077 mg/l i siarczanów na poziomie 950 mg/l, co odpowiada powyżej V klasie wód. (…) …należy wskazać, iz skład chemiczny tych wód jest odzwierciedleniem składu chemicznego odpadów.”
Mając na uwadze, wyniki raportu z badań geofizycznych, w którym wykorzystano 5 profili elektrooporowych dla całego obszaru kopalni wyraźnie wskazuje, iż profil ERT 1 (zachodnia część wyrobiska) ściana boczna rekultywowanego wyrobiska, wprawdzie posiada ciagła barierę geologiczną (w postaci gliny), załącznik 2.1, możliwe jest jednak wystąpienie okna hydrogeologicznego (…) poza zakresem badania.
Z powyższego wynika, że należy ponownie przeprowadzić kontrolę WIOŚ poszerzająca zakres badań po za obszar rekultywacje ze zwróceniem uwagi na migracje wody podziemnej.

Należy pamiętać, że magazynowanie odpadów w wyrobisku znajduje sie:
nad głównym ujeciem wody zbiornika po nr 123.
w pobliżu pól uprawnych
teren pracuje i w wyniku osuwisk zapada się część ogrodzeń terenu kopalni


Zastanawiającym jest fakt:
udzielenia do publicznej wiadomości stronom zanonimizowanego raportu pokontrolnego WIOS’u o numerze WIOS-SZ 269/2019.pod kątem:
◦ ilości przyjmowanych odpadów, ilości zmieszanej ziemi z odpadem o kodzie ex10 01
82 (Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapnionych z metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)
◦ rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy
nr działek, na których prowadzone jest magazynowanie odpadów bez pozwolenia tj. 162/15 obręb Mosty w miejscowości Mosty, gm. Goleniów
OBWIESZCZENIA z dnia 31.10.2020r. Burmistrza Gminy Goleniów o podejmowanym postępowaniu na wniosek Len-Kruszywa Sp. Z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia “Przedsiewzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów na terenie kopalni kruszyw” i dalszej działalności tegoż przedsiębiorcy bez odpowiedniego nadzoru nad przyjmowanymi odpadami.
Do chwili obecnej społecznosć nasza nie została poinformowana jaki jest plan i szczegółowy harmonogram rekultywacji. Według naszej wiedzy rekultywacja terenu pokopoalnianego ma się zakończyć w 2030r. Poprzez zalesienie i stworzenie terenów rekreacyjnych. Pozostało bardzo mało czasu i jako mieszkańcy Mostów i okolicznych miejscowości jesteśmy bardzo zaniepokojeni brakiem aktywności w tym zakresie ze strony zarówno władz gminy jak i innych właściwych instytucji. Przypominamy, iż teren ten powinien być traktowany jako priorytetowy ze wzgledu na ochronę znajdującego się pod kopalnią największego podziemnego zbiornika wody pitnej w całym regionie.
Dodatkowo w odpowiedzi na interpelacje Radnej,
Pan Stanisław Wziątek pisze o wyegzekwowaniu od Len Kruszywa Sp. Z o.o. m.in. dokumentów dotyczących: uszczelnienia dna wyrobiska czy też oświadczenia o mieszaniu odpadów z glebą.


Szanowny Panie Marszałku!
oświadczenie, które jest w aktach sparawy wyraźnie mówi o mieszaniu odpadów niezgodnie z zasadami ich przetwarzania oraz sam Len-Kruszywa oświadcza, że owa ziemia jest mieszana nie tylko z odpadem ex10 01 82 z innymi odpadami!


Bardzo prosimy o interwencję w powyższym temacie.
Mieszkańcy Mostów i gminy Goleniów
[email protected]


Z uwagi na groźby ze strony przedsiębiorcy chcemy pozostać anonimowi


Do wiadomości niniejsze pismo otrzymują:
1. Media regionalne
2. Samorządy terytorialne
3. Instytucje zajmujące sie ochroną środowiska
4. Sanepid w Goleniowie
5. RDOŚ

Tu PISMO DO POBRANIA

Treść pisma w formie nie zmienionej. 

 

 

PS

O sprawie pisaliśmy wcześniej w artykułach

W Mostach nie odpuszczają

W Mostach wrze . Czy słusznie?

Oraz w materiale Video

Dodaj komentarz