W dniu 01 grudnia 2020 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej radna Danuta Faryniarz ” Wniosła o udostępnienie pełnego Załącznika Nr 3.1. do Umowy nr 1426/2020 z dnia 11 września 2020 r., zawartej pomiędzy Gminą Goleniów a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Goleniów.”

Niezorientowanym wyjaśniamy, że załącznik nr 3.1 ma zawierać wykaz nieruchomości (punkty adresowe) według użytkowników i stanowi integralną część umowy, który powinien wypełniać zapisy paragrafu 10 – ” Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu następnym po podpisaniu Umowy wykaz początkowy oznaczeń adresowych nieruchomości objętych systemem odbioru odpadów komunalnych, sporządzony na podstawie deklaracji złożonych przez właścicieli, a w okresie trwania umowy będzie na bieżąco informował o zmianach wynikających ze składanych deklaracji. Bieżące zmiany będą przekazywane mailowo na adres Wykonawcy”.

Odpowiedź jaką radna Danuta Faryniarz otrzymała zastanawia i jednocześnie zaskakuje. Zgodnie z uzyskaną odpowiedzią systemem odbioru odpadów są objęte TYLKO – i to wybiórczo potraktowane – gminne nieruchomości niezamieszkałe.

Ktoś powie, że wykaz nieruchomości, które ma obsługiwać Wykonawca znajduje się w załącznikach do SIWZ. Tak, istnieją takie załączniki. Wśród nich odnajdziemy dokładnie ten sam załącznik dotyczący wykazu gminnych nieruchomości niezamieszkałych, który Urząd przekazał radnej.
Dlaczego do Umowy zawartej w dniu 11 września 2020 r. dołączono wykaz punktów adresowych tylko jednego załącznika dostępnego w SIWZ?

Czy jako mieszkańcy możemy mieć pretensję do Wykonawcy, że nie wyposaża nieruchomości zamieszkałych w odpowiednią liczbę pojemników lub worków, że nie utrzymuje ich w należytym stanie sanitarnym i technicznym, że spóźnia się z odbiorem odpadów, że nieprawidłowo skonstruował harmonogram odbioru odpadów?
Przecież wykaz punktów adresowych właścicieli nieruchomości zamieszkałych i tzw. mieszanych nie zostały Wykonawcy przekazany lub został przed radną ukryty?

Czy mieszkańcy powinni ponosić opłatę za odbiór odpadów komunalnych skoro ich nieruchomości nie zostały ujęte w załączniku nr 3.1, który przypomnijmy miał zawierać wykaz punktów adresowych nieruchomości objętych systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych?

W załączeniu odpowiedź udzielona radnej Danucie Faryniarz.

(red.)

Dodaj komentarz