Porządek obrad sesji

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XX sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 24 czerwca 2020 r.
4. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Goleniów za 2019 rok.
Przedstawienie raportu wraz z suplementem wynikającym z działań w ramach mechanizmów norweskich.
Debata nad raportem o stanie gminy.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Goleniów wotum zaufania.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Goleniów oraz informacji
o mieniu komunalnym Gminy Goleniów w roku 2019 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2019 rok oraz udzielenie absolutorium dla Burmistrza Gminy Goleniów
z tego tytułu.
– Opinie merytorycznych Komisji Rady odnośnie sprawozdania Burmistrza Gminy z realizacji budżetu i gospodarowania mieniem gminnym oraz sprawozdania finansowego.
– Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.
– Wniosek Komisji Rewizyjnej.
– Dyskusja.
– Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Goleniów za 2019 rok.
– Głosowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

6. Interpelacje radnych i zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
9. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
10. Informacje Przewodniczącego Rady.
11. Zamknięcie obrad sesji.

 

Dodaj komentarz