Porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 27 maja 2020 r. (środa) godz. 11.00

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XVIII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 29 kwietnia 2020 r.
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia “Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Goleniów na lata 2020-2025”.
5. Projekt uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.
8. Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów na 2020 rok”.
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Goleniów na lata 2018-2022 za 2019 r.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/235/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Polityki Senioralnej w Gminie Goleniów na lata 2016-2023.
11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie wraz z informacją o realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2019.
12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
13. Sprawozdanie z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida w Goleniowie w 2019 roku.
14. Sprawozdanie z działalności Goleniowskiego Domu Kultury za rok 2019.
15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Goleniów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
16. Projekt uchwały w sprawie nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach.
17. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu płacowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach.
18. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Goleniów partnerskiego projektu „Zarządzanie miastem podczas pandemii na przykładzie miast Goleniów i Greifswald”.
19. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren węzła gazowniczego w Imnie.

20. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza komunalnego w Goleniowie.
21. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. (uchylający uchwałę Nr XVIII/229/20).
22. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.
23. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w 2020 roku.
24. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej.
25. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Goleniów.
26. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Goleniów.
27. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego przez Redakcję goleniow.net.pl.
28. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącej niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie.
29. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów na sposób załatwienia wniosku z dnia 25 listopada 2019 r. złożonego do Burmistrza Gminy Goleniów.
30. Projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale Nr XXXIV/431/17 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w zakresie obrony cywilnej.
31. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w części dotyczącej systematycznej wycinki drzew tj. działalności o charakterze przestępczym, szczególnie dla osób chorych na drogi oddechowe, układ krążenia i w podeszłym wieku.
32. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów w części dotyczącej pełnienie przez Burmistrza Gminy Goleniów funkcji Szefa Obrony Cywilnej Gminy Goleniów.
33. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.
34. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów dotyczącą stwarzania umyślnego zagrożenia dla życia i zdrowia skarżącego w zakresie dotyczącym stanu technicznego chodników na ul. Kopernika od skrzyżowania z ulicami Kasprowicza i Drzymały.
35. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Goleniowie.
36. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.
37. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Goleniowie.
38. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów.
39. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącą Rady Miejskiej w Goleniowie.
40. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Wojewodzie Zachodniopomorskiemu.

41. Interpelacje radnych i zapytania.
42. Wolne wnioski.
43. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
44. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
45. Informacje Przewodniczącego Rady.
46. Zamknięcie obrad sesji

 

Dodaj komentarz