27 kwietnia 2016 r. ówczesna radna Irena Henkelman wniosła na XIX sesji Rady Miejskiej interpelację następującej treści:

” Panie Burmistrzu, Wysoka Rado zwracam się do Państwa z gorącym apelem, abyśmy wspólnie podjęli trud wypracowania tutaj optymalnej polityki mieszkaniowej w Gminie Goleniów. Pragnę zająć stanowisko w trzech aspektach. To jest zaplanowania budowy tanich mieszkań w Gminie Goleniów. W drugiej części, analizą potrzeb w ramach remontów i modernizacji budynków i lokali. W punkcie trzecim, zasady polityki czynszowe. Proszę Państwa, mieszkanie jest specyficznym towarem i niestety, ale niezbędnym. Służy zaspakajaniu podstawowych dla życia potrzeb, a jednocześnie jest bardzo drogie, dla wielu osób niedostępne. Dlatego myślę, że jest to poważne zadanie Gminy Goleniów, żeby tutaj wdrożyć tą politykę planowania oczywiście w budżecie już na przyszły rok. Dobrym przykładem jest Stepnica, która oddała w tych dniach do użytku 26 tanich mieszkań. W sumie zostało oddanych aż 105 mieszkań. Dlatego uważam, że Gmina Goleniów mając taki potencjał i proponując 74 mieszkania w latach 2016-2020 jest niewystarczające. Oczywiście to zależy od programów jakie pojawią się, ale nie tylko. Chciałam tutaj wskazać, że myślę i wierzę w to głęboko dlatego zwracam się nie tylko do Pana Burmistrza, ale również Wysokiej Rady o podjęcie trudu wypracowania efektywnej i wieloletniej polityki mieszkaniowej z uwzględnieniem jej jako priorytetowej, to jest w pierwszym aspekcie. W drugim, analiza potrzeb w ramach remontów i modernizacji budynków i lokali tu nawiąże do pytania koleżanki radnej Doroty Chodyko, która postawiła Pana Dyrektora, czy wie jaka jest diagnoza, w jakich warunkach zamieszkują osoby niepełnosprawne, czy to nie urąga. Więc w tym kontekście chciałam prosić Pana Burmistrza o zdiagnozowanie, ale takie rzetelne zdiagnozowanie potrzeb, czyli określenie stanu technicznego lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy. Chodzi mi o to, żeby faktycznie zdiagnozować, czyli w jakich latach były budowane budynki. Jeżeli to było przed 1920 r., czy to było w latach 1971-1990 to wiadomo, że data budowy budynku determinuje działalność gminy na rzecz poprawy jego stanu technicznego i ewentualnie znacznych inwestycji. Zabrakło mi w dokumencie, który został przygotowany przez Pana Burmistrza, jego pracowników informacji, opisu stanu technicznego nieruchomości stanowiących mieszkaniowy zasób gminy w zakresie wielkości potrzeb. Zależałoby mi, aby były podane mieszkania z uwzględnieniem, czy tam są instalacje wodno-kanalizacyjne i jakie potrzeby są w tym zakresie i kiedy zostaną zaspokojone z datą konkretną podaną w wieloletniej propozycji, czy jest instalacja gazowa, czy jest instalacja centralnego ogrzewania, czy są spełnione wymogi izolacji poziomych i pionowych, stropów dachów, klatek itd., ale głównie chodzi o dostęp do WC i łazienek. Informacja zawarta w projekcie nie posiadała takiej diagnozy, dlatego bardzo chciałam podziękować z tego miejsca również Wysokiej Radzie, że będzie to jeszcze przedmiotem procedowania. Kwestie finansowe zaproponowano na te remonty 2 500 000 zł. W mojej ocenie jest to bardzo niska kwota i możliwe, że wystarczyłoby to gdybyśmy wiedzieli jakie potrzeby są faktyczne na jakiś czas, ale nie na pewno na okres 4 lat. Dlatego wieżę, że w tym przedmiocie również dojdzie do faktycznego wykazania potrzeb ze wskazaniem konkretnej substancji. W trzecim punkcie, zasady polityki czynszowej w projekcie znalazło się w punkcie czwartym, zostaliśmy my radni odesłani do uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/413/02 uchwalonej 14 lat wcześniej w sprawie polityki czynszowej. Uważam, że Radzie potrzebna jest informacja na jakich zasadach opiera się obliczanie wysokości czynszu, bo to też ma znaczny wpływ w portfelu lokatorów. Rekomenduje, aby powstało biuro zamiany mieszkań, które w oparciu o nawiązanie współpracy z innymi właścicielami lokali mieszkalnych będzie umożliwiało poprawę oraz racjonalizację gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy. Liczę tutaj na współdziałanie z Panem Dyrektorem OPS-u.”.

Burmistrz poinformował radną, że rozpoczęte zostaną prace zmierzające do przygotowania dokumentu uwzględniające uwagi radnej.

W październiku 2016 r. radna poprosiła o przedstawienie Strategii Rozwoju Mieszkalnictwa Gminy Goleniów na lata 2016-2020.
Po pięciu miesiącach od pierwszej odpowiedzi burmistrz poinformował radną, iż prace nad przygotowaniem dokumentu nie zostały zakończone, a wcześniej przygotowany dokument nie uzyskał akceptacji radnych Rady Miejskiej. W dalszej części przeczytamy, że biorąc pod uwagę rodzaj zgłoszonych uwag, ich realizacja wymaga szczegółowej wiedzy technicznej pozwalającej na ocenę aktualnego stanu technicznego zasobu, jego analizę i wskazanie potrzeb remontowo – modernizcyjnych, to zaś wymaga wsparcia i pomocy służb technicznych zarządcy (przyp. red. GTBS-u) gminnego zasobu lokalowego.
http://bip.goleniow.pl/unzip/goleniow_14724/28_11_2016_11_14_45712-2.pdf

Minęło następnych kilka miesięcy. Raadna składa interpelację następującej treści ” Druga interpelacja dotyczy Strategii Rozwoju Mieszkalnictwa. 27 kwietnia 2016 r. zwróciłam się do Państwa, zarówno radnych, jak i Burmistrza, abyśmy wspólnie podjęli trud wypracowania optymalnej polityki mieszkaniowej. 10 listopada 2016 r. w piśmie Pan Burmistrz poinformował mnie, że: „W sprawie Strategii Rozwoju Mieszkalnictwa Gminy Goleniów na lata 2016-2020 na razie prace trwają”. Minęło kolejne pół roku i dalej nie wypracowaliśmy tak istotnego dokumentu. Chce wskazać, że problem dostępu do tanich mieszkań jest cały czas aktualny i fakt, że będą się budowały mieszkania nie zwalnia tutaj organu Rady Miejskiej, jak i Pana Burmistrza z przygotowania tutaj projektu pod tytułem Strategia Rozwoju”.
Odpowiedź burmistrza zdawkowa. Prace trwają, zaszła konieczność opracowania materiału zawierającego zagadnienia o tematyce lokalowej, a po ich ukończeniu projekt miał zostać przedstawiony Radzie Miejskiej. http://bip.goleniow.pl/unzip/goleniow_16396/04_08_2017_14_58_12930.pdf

I znowu minęły miesiące.

W tym czasie odbyły się wybory samorządowe, rada zmieniła swoje oblicze, a burmistrz wydał zarządzenie o podwyżce czynszów w lokalach komunalnych. Następnie powołał Zespół ds. przygotowania „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy” w składzie:
1) Pan Henryk Zajko – Zastępca Burmistrza Gminy Goleniów;
2) Pan Jerzy Wysocki – Dyrektor Wydziału Gospodarki Gminnej w UGiM Goleniów;
3) Mirosław Guzikiewicz – Skarbnik Gminy Goleniów;
4) Anna Gałaj – Dyrektor Wydziału Panowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska UGiM Goleniów;
5) Magdalena Miklaszewska – Prezes Goleniowskiego TBS Sp. z o.o;
6) Joanna Krępa – asystentka Zarządu GTBS TBS Sp.z o.o;
7) Agnieszka Miturska – inspektor ds. zbywania nieruchomości gminnych UGiM Goleniów;
8) Grażyna Miklewicz – inspektor ds. lokalowych w UGiM Goleniów.
Zespół powoływany został na czas przygotowania i uchwalenia przez Radę Miejską „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy” . (Zarządzenie nr 44/2019 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 12 lutego 2019r .)
W marcu br. burmistrz zarządzeniem Nr 84/2019 wycofał się z podwyżek czynszu w lokalach komunalnych. Jest to pierwsze zarządzenie burmistrza opublikowane z uzasadnieniem, z którego wynika, że uchwały Rady Miejskiej z 2002 i 2004 roku, na podstawie których urzędujący burmistrzowie wydawali zarządzenia o podwyżkach czynszu w lokalach komunalnych, w związku z brakiem ich publikacji w Dzienniku urzędowym województwa zachodniopomorskiego, były od samego początku wykluczone z kręgu aktów prawa miejscowego. http://bip.goleniow.pl/unzip/goleniow_19706/29_03_2019_13_52_1920190329124639.pdf

Czas biegnie, o pracach powołanego w lutym Zespołu ani radni, a tym bardziej opinia publiczna nie są informowani. W październiku br. radna A. Muszyńska składa wniosek o udostępnienie informacji na jakim etapie prac jest powołany Zespół ds. przygotowania : Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy” oraz udostępnienie kopii protokołów z posiedzeń tego Zespołu.
Burmistrz w piśmie poinformował radną, iż prace nad dokumentem zostały zakończone w połowie 2019 r., bazą do prac był wcześniej przygotowany dokument ( przyp. red. prawdopodobnie chodzi o Strategię Rozwoju Mieszkalnictwa Gminy Goleniów na lata 2016-2020) i że przedłooży opracowany dokument Radzie Miejskiej zgodnie z harmonogramem prac zaplanowanych dla obrad Rady Miejskiej w Goleniowie, czyli można się spodziewać, że nastąpi to w tym roku kalendarzowym.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że w Gminie Goleniów od przeszło 6 lat brak opracowanego i uchwalonego dokumentu pt. ” Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy”. Spodziewać się należy, że po tylu latach przygotowań dokument, który ma być przedstawiony Radzie, będzie w pełni wyczerpywał zapisy art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Art. 21 mówi m.in. , że Program powinien W SZCZEGÓLNOŚCI zawierać:
– prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach,
– analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata,
– planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,
– zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,
– sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach,
– źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,
– wysokość kosztów w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także koszty inwestycyjne,
– opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności:
a.) niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali,
b.) planowaną sprzedaż lokali.

(red.)

Dodaj komentarz