Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 30 października 2019 r.

Na posiedzeniu omawiano cztery skargi , dwie z nich można przeczytać poniżej. Treść skarg nie są publikowane w materiałach do komisji, mimo że są istotnym elementem posiedzenia tej komisji. Dlatego też publikujemy treść aby mieszkańcy wiedzieli czego dotyczą te obrady.

1. Sprawy regulaminowe (otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku posiedzenia, zmiany do porządku posiedzenia).

2. Skarga mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 18 października 2019 r. (data wpływu do Biura Rady Miejskiej 21 października 2019 r.) na działania Burmistrza Gminy Goleniów.

3. Skarga mieszkańca Gminy Goleniów z dnia 21 października 2019 r. (data wpływu do Biura Rady Miejskiej 22 października 2019 r.) na działania Burmistrza Gminy Goleniów.

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

5. Zakończenie posiedzenia.

Skarga z dnia 18 października 2019

 

Redakcja goleniow.net.pl

Rada Miejska w Goleniowie

Pl. Lotników 1

72-100 Goleniów

S K A R G A

na działania burmistrza Gminy Goleniów

Na podstawie art. 227 cytuję – „Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw” – koniec cytatu i art. 248 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art.7 cytuję „ Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa” – koniec cytatu – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r. redakcja goleniow.net.pl wnosi skargę na działania burmistrza Gminy Goleniów w związku z brakiem udziela zamówienia na obsługę prawną Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie oraz Rady Miejskiej w Goleniowie w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący, tj. braku zamieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

a.) ogłoszenia o zamówieniu, które zawierałoby co najmniej informacje o terminie składania ofert, opis przedmiotu zamówienia, określenie wielkości lub zakresu zamówienia oraz kryteria oceny, a także

b.) informacji o udzieleniu zamówienia,

tym samym złamania przez burmistrza Gminy Goleniów zapisów Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. w zakresie zakupu usług prawnych.

UZASADNIENIE

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. prawo zamówień publicznych, zdecydowanej zmianie uległy zasady udzielania zamówień na usługi prawne.

Wcześniej zamówienia na te usługi zaliczano do grupy tzn. usług niepriorytetowych.

Za Ekspertem Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych o przetargach na usługi prawne (http://rynekprawniczy.pl/2017/03/15/ekspert-polskiego-stowarzyszenia-zamowien-publicznych-o-przetargach-na-uslugi-prawne/)

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych w zakresie usług prawnych

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznej (dalej: Pzp) dokonana ustawą z 22 czerwca 2016 r., która weszła w życie w 28 lipca 2016 r. zmieniła zasady zakupu usług prawnych. Wyłączyła niektóre z nich spod obowiązku stosowania Pzp, a pozostałe udzielane mają być na zasadach określonych w przepisach rozdziału 6 „Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi” Pzp.

Katalog usług prawnych podlegających ustawowemu wyłączeniu

W znowelizowanym przepisie art. 4 pkt 3 lit. ea ujęto usługi prawne, do których zamawiania nie ma zastosowania Pzp. Są to usługi:

  • zastępstwa procesowego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu arbitrażowym lub pojednawczym, lub przed sądami, trybunałami lub innymi organami publicznymi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państw trzecich lub przed międzynarodowymi sądami, trybunałami, instancjami arbitrażowymi lub pojednawczymi
  • doradztwa prawnego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie przygotowania postępowań, o których mowa powyżej, lub gdy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że sprawa, której dotyczy to doradztwo, stanie się przedmiotem tych postępowań
  • notarialnego poświadczania i uwierzytelniania dokumentów
  • świadczone przez pełnomocników lub inne usługi prawne, których wykonawcy są wyznaczani przez sąd lub trybunał danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub wyznaczani z mocy prawa w celu wykonania konkretnych zadań pod nadzorem takich trybunałów lub sądów
  • związane z wykonywaniem władzy publicznej

Wskazać należy, że powyższy katalog usług prawnych jest bezpośrednią transpozycją do prawa krajowego art. 10 lit. d) dyrektywy 2014/24/UE. W motywie 24 dyrektywy wskazuje się, że „usługi arbitrażowe i pojednawcze oraz inne podobne formy alternatywnego rozwiązywania sporów są zwykle świadczone przez podmioty lub osoby fizyczne zatwierdzone lub wybrane w sposób, który nie może być regulowany przepisami dotyczącymi zamówień”. Na tej podstawie zamawiający będą mogli bez stosowania Pzp dokonać wyboru pełnomocnika np. w międzynarodowych sporach arbitrażowych, bądź też – co zasługuje szczególnie na aprobatę – zaangażować takiego doradcę prawnego jeszcze przed formalnym wdaniem się w taki spór, gdy „zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że sprawa, której dotyczy to doradztwo, stanie się przedmiotem tych postępowań”. Oczywiście wskazanego w przepisie „wysokiego prawdopodobieństwa” wystąpienia sporu nie można zbyt szeroko interpretować i np. poza trybami Pzp angażować zewnętrznego doradcę prawnego np. do obsługi przetargu/ inwestycji, która niesie – w ocenie instytucji zamawiającej – duże potencjalne ryzyko takiego sporu.

Ponadto przy zlecaniu tego typu usług zwrócić należy uwagę, że w dyrektywie 2014/24/UE wskazuje się nie tylko, jak w polskiej regulacji, na wysokie prawdopodobieństwo, ale na „konkretne przesłanki i duże prawdopodobieństwo” („w przypadku gdy istnieją konkretne przesłanki i duże prawdopodobieństwo, że sprawa, której dotyczą porady, stanie się przedmiotem takich postępowań”).

Największe wątpliwości interpretacyjne wywołuje wyłączenie spod stosowania Pzp usług prawnych „związanych z wykonywaniem władzy publicznej”. Brzmienie to może sugerować, że chodzi tutaj o świadczenie pomocy prawnej, związanej z realizacją wszelkich zadań jednostek sektora finansów publicznych, czyli przykładowo świadczenie usług prawnych w prowadzonych przez organ administracji publicznej (jednostkę budżetową wykonującą władzę publiczną) postępowań administracyjnych, w których zewnętrzni doradcy udzielają porad prawnych. Jednakże sugerując się brzmieniem motywu 25 dyrektywy 2014/24/UE wykonywanie władzy publicznej należałoby interpretować wąsko, czyli odnosić je do usług prawnych „związanych z wykonywaniem czynności urzędowych”. Dyrektywa jako przykład przywołuje tutaj „wyznaczanie prokuratorów w niektórych państwach członkowskich”. Innym przykładem mogą być w tym zakresie np. czynności wykonywane przez komorników. Tym samym bieżące doradztwo prawne dla jednostki budżetowej związane z jej bieżącym funkcjonowaniem nie powinno podlegać wyłączeniu spod obowiązku stosowania Pzp.

W zakresie wyłączenia odnoszącego się do „notarialnego poświadczania i uwierzytelniania dokumentów” ponownie wskazać należy na brzmienie art. 10 dyrektywy, gdzie jest mowa o „usługach poświadczania i uwierzytelniania dokumentów, które to usługi muszą świadczyć notariusze”. Ta pozornie nieistotna językowa rozbieżność ma duże znaczenie praktyczne, gdyż rodzi wątpliwości, czy intencją Pzp jest wyłączenie spod obowiązku stosowania ustawy wszystkich czynności notarialnych, których zamknięty katalog przewiduje art. 79 ustawy Prawo o notariacie (na to wskazywałaby treść dyrektywy), czy tylko czynności poświadczania i uwierzytelniania (według polskich regulacji).

Usługi prawne jako usługi społeczne

Znowelizowane w czerwcu 2016 r. Pzp usługi prawne inne, niż wyłączone ze stosowania przepisów ustawy (wskazane powyżej), nakazuje nabywać zgodnie z rozdziałem 6 „Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, ale tylko w odniesieniu do usług prawnych, których szacunkowa wartość będzie równa lub wyższa od 750 tys. euro (po  przeliczeniu 3 131 175 zł netto).

W przypadku, jeżeli szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza tej kwoty, zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący (art. 138o Pzp) i może (ale nie musi) skorzystać przy tym z procedury uproszczonej.

W uproszczonej procedurze zamawiający jest zobowiązany zamieścić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej biuletynu, na stronie internetowej, ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności:

  • termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do jej przygotowania i złożenia
  • opis przedmiotu oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia
  • kryteria oceny ofert

Następnie niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieszcza na stronie BIP lub na swojej stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia niezwłocznie zamieszcza informację o tym.

Istotną kwestią jest to, że wykonawca uczestniczący w takim uproszczonym postępowaniu nie może odwoływać się do Krajowej Izby Odwoławczej. Tym samym nie ma on faktycznie możliwości oceny prawidłowości wyboru oferty najkorzystniejszej. Przy zamówieniu usług prawnych o wartości szacunkowej równej lub wyższej od 750 tys. euro odwołanie do KIO przysługuje.

Robert Siwik właściciel Kancelarii Prawa Zamówień Publicznych Robert Siwik, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych, przewodniczący komisji zamówień publicznych Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Redaktor Naczelny goleniow. net.pl

 

Skarga z dnia 22 października 2019

 

Redakcja goleniow.net.pl

Rada Miejska w Goleniowie

Pl. Lotników 1

72-100 Goleniów

 

S K A R G A

na działania burmistrza Gminy Goleniów

Na podstawie art. 227 cytuję – „Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw” – koniec cytatu i art. 248 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art.7 cytuję „ Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa” – koniec cytatu – Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r. redakcja goleniow.net.pl wnosi skargę na działania burmistrza Gminy Goleniów na nie wykonywanie ustawowego obowiązku publikacji w Dzienniku urzędowym województwa zachodniopomorskiego zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na jej obszarze lub części. O wymogu publikacji mówi art.4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z treścią ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw z przepisu art. 186a (który obowiązuje od 1 stycznia 2008 r.) wynika, że zarządca nieruchomości przekazuje organom wykonawczym gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych, w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem, wynikające z umów najmu, położonych w zarządzanych przez niego budynkach, w terminach i według wzoru określonych w odrębnych przepisach.

Nadmienić należy, że burmistrz nie wykonuje powyższego obowiązku od roku 2009.

W związku z powyższym redakcja goleniow.net.pl oczekuje przeprowadzenia przez Radę Miejską w Goleniowie kontroli w powyższej sprawie, a w szczególności dogłębnego wyjaśnienia przyczyn braku wypełniania od 2009 r. przez burmistrza Gminy Goleniów ustawowego obowiązku publikacji w Dzienniku urzędowym województwa zachodniopomorskiego zestawienia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na jej obszarze lub części i wyciągnięcia konsekwencji.

Redaktor Naczelny goleniow. net.pl

Dodaj komentarz