Polityka gminnego urzędu czyli jajko mądrzejsze od kury. Ale NIK czuwa

Interesujący, zastanawiający a zarazem niepokojący jest Raport Najwyższej Izby Kontroli zatytułowany “Działania z zakresu kompetencji jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie prawa administracyjnego” z 2019 r.
W Raporcie opisano jak realizowane były, w kontrolowanych jednostkach samorządu terytorialnego zadania, które mogą zostać delegowane do wykonania innym osobom na podstawie i w granicach określonych prawem.

Spośród objętych badaniem 7925 upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych oraz wykonywania innych czynności w postępowaniu administracyjnym, w 385 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości (4,9%).
Polegały one na: wydaniu lub cofnięciu upoważnienia przez osoby nieuprawnione, np. zastępcę wójta, wicemarszałka, wicestarostę (nieprawidłowości tego typu stwierdzono w 33,3% skontrolowanych urzędów), wydawaniu upoważnień bez wskazania podstawy prawnej (14,3% skontrolowanych urzędów) lub z błędną podstawą prawną (33,3%).

Decyzje podpisane przez osoby nieuprawnione dotyczyły m.in.: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zezwolenia na handel napojami alkoholowymi, przyznania dodatku mieszkaniowego, rejestracji pojazdów, wydania praw jazdy, usunięcia pojazdu, cofnięcia lub przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami, skierowania na badania lekarskie lub psychologiczne na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami10, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. W ich wyniku pobrano 6763 tys.  zł podatków i opłat, wypłacono 1701 tys. zł i umorzono kwotę 6 tys. zł należności.

NIK wskazał, że w skontrolowanych Urzędach nie przeprowadzono kontroli oraz nie realizowano zadań audytowych dotyczących prawidłowości wydawanych upoważnień.

Nie inaczej dzieje się w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.
Najprawdopodobniej z powodu nierealizowania zadań audytowych zostało swego czasu wydane, dla nieżyjącego już wiceburmistrza Henryka Zajko, upoważnienie do reprezentowania burmistrza, które w swej treści nie zawierało delegacji do podejmowania uchwał. Mimo tego uchwały zostały przez reprezentanta podjęte i zatwierdzone. Mogło to stanowić rażące naruszenie przepisów, tylko kto miałby to sprawdzić? Audytor zatrudniony w Urzędzie na 1/5 etatu z planowaną w 2021 r. liczbą dni na przeprowadzenie zadań audytowych w liczbie 31? Rada Miejska, której większość tańczy jak jej burmistrz zagra?

NIK zwrócił uwagę na czas publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej składanych przez pracowników samorządowych oraz radnych oświadczeń majątkowych.

Zarówno z piśmiennictwa prawniczego jak i orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że oświadczenia majątkowe powinny zostać opublikowane w BIP niezwłocznie po ich złożeniu, co stanowi podstawowy sposób realizacji zasady jawności oświadczeń majątkowych, w kontekście konstytucyjnej zasady jawności działania organów administracji publicznej i jej konsekwencji w postaci obywatelskiego prawa do uzyskiwania informacji o działalności władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne, sformułowanego w art. 61 ust. 1 Konstytucji RP.

Link do Raportu NIK – https://www.nik.gov.pl/plik/id,21430,vp,24072.pdf)

31 marca 2021 r. Janina Mucek – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu złożyła oświadczenie majątkowe za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. jako osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.

Oświadczeń majątkowych za 2021 r. nie będą zobowiązani składać, gdyż burmistrz odebrał im prawo wydawania decyzji w jego imieniu :
  • Marzena Domańska – dyrektor Wydziału Administracji i Spraw Społecznych,
  • Janina Mucek – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
  • Jerzy Wysocki – dyrektor Wydziału Gospodarki Gminnej,
  • Anna Gałaj – dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

 

(red.)

Dodaj komentarz