Wszystko wskazuje na to, że budowa komisariatu w Kliniskach Wielkich ma duże szanse na powstanie. Jak czytamy na BIP Gminy Goleniów:

OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

strony postępowania i wszystkich zainteresowanych, przez podanie do publicznej wiadomości, tj.: wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Kliniska Wielkie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: http://bip.goleniow.pl/ że w dniu 28 czerwca 2023 r. do Urzędu Gminy i Miasta Goleniów wpłynął wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego określonej przez wnioskodawcę jako: budowa budynku Posterunku Policji wraz infrastrukturą techniczną oraz masztem antenowym radiowym o wysokości do 30 m posadowionym na dachu budynku, na działce nr 117/13 położonej w obrębie geodezyjnym Kliniska Wielkie.

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530, w terminie 14 dni od chwili podania do publicznej wiadomości. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Goleniów.

Z treścią dokumentów można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530 w tut. urzędzie.

Informacja telefoniczna: 91 46 98 231.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

Z up. Burmistrza

mgr. inż. Adrianna Nalikowska

Podinspektor

Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

Teraz wszystko zależy od Burmistrza Krupowicza. Jest akceptacja z Komendy Głównej Policji, więc z radnym Arkiem Guziakiem postaraliśmy się i znaleźliśmy inną lokalizacją dla tego społecznie potrzebnego przedsięwzięcia. Teraz czekamy na weryfikacje – mówi radny Robert Kuszyński – inicjator budowy posterunku.

Prace na ścieżce w Marszewie ruszą lada moment

(red.)

Dodaj komentarz