W dniu dzisiejszym – 26.04.2023r. – zapadł wyrok w sprawie naruszenia tajemnicy skarbowej i ujawnienia chronionych prawem danych ( zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych ) radnych Rady Miejskiej w Goleniowie.

Po skrzętnym zbadaniu sprawy, sędzia prowadzący proces uznał, iż Burmistrz Robert Krupowicz jest winny, jednakże zważywszy na znikomą szkodliwość społeczną czynu oraz nienaganną opinię oskarżonego, postanawia umorzyć postepowanie warunkowo na jeden rok próby.

Co to oznacza w praktyce ?

W myśl art. 66.§ 1., sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Oznacza to, że oskarżony jest WINNY zarzucanego mu czynu, ale nie zostanie on wpisany do rejestru osób skazanych.

Więcej informacji związanych z przebiegiem rozprawy, przesłuchaniem świadków oraz mów końcowych stron, w kolejnym artykule.

Czy urzędniczka Niczaj przekazała informacje?

(red.)

Dodaj komentarz