Ulga dla pracujących seniorów

 • Jeżeli, pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, nadal pozostajesz aktywny zawodowo, sprawdź, czy możesz skorzystać z tzw. ulgi dla pracujących seniorów.

 • Twoje przychody do kwoty 85.528 zł zostaną zwolnione z opodatkowania.
 • Możesz skorzystać z ulgi w trakcie roku lub w zeznaniu podatkowym.

Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów podatników, którzy – pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego – będą nadal aktywni zawodowo.

Na czym polega ulga dla seniorów

Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do kwoty 85.528 zł, osiągniętych przez ciebie z:

 • pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),

 • umowy zlecenie zawartej z:

  • podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą,

  • właścicielem (posiadaczem) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli wykonujesz te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością, albo

  • z przedsiębiorstwem w spadku

z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze,

 • działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym, 5% stawką (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub

 • zasiłku macierzyńskiego

pod warunkiem, że z tytułu uzyskania tych przychodów podlegasz ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Jakich przychodów nie obejmuje ulga

Ulga nie obejmuje m.in. przychodów:

 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem zasiłku macierzyńskiego (czyli nie obejmuje np. zasiłków chorobowych),
 • z umów o dzieło,

 • z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych w ramach umowy o pracę),

 • podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 • zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż zwolnione na podstawie ulgi dla pracujących seniorów, np. diet i innych świadczeń z tytułu podróży służbowej, zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby wypłaconej z ZFŚS),

 • od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Kto może skorzystać z ulgi

Możesz skorzystać z ulgi, jeżeli jesteś:

 • kobietą powyżej 60. roku życia lub

 • mężczyzną powyżej 65. roku życia

i, pomimo nabycia uprawnienia, nie otrzymujesz:

 • emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,

 • emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,

 • emerytury lub renty rodzinnej z ZUS,

 • świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej,

 • uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

 

Kiedy ulga może być stosowana

Jeżeli uzyskujesz przychody z pracy na etacie lub z umowy zlecenia zawartej z firmą, aby pracodawca czy zleceniodawca mógł stosować ulgę, powinieneś złożyć stosowne oświadczenie. Ulga może być zastosowana już w trakcie roku, ale ostatecznego jej rozliczenia dokonasz w zeznaniu rocznym. Jeśli chcesz skorzystać z ulgi już w trakcie roku złóż stosowne oświadczenie na nowym formularzu PIT-2.

Jeżeli oświadczenie spełni wszystkie wymogi co do jego treści, pracodawca lub zleceniodawca zastosuje zwolnienie najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.

Pamiętaj!

Jeżeli przestaniesz spełniać warunki uprawniające do stosowania ulgi (np. zacząłeś pobierać emeryturę), masz obowiązek poinformować o tym swojego pracodawcę lub zleceniodawcę. Po otrzymaniu takiej informacji przestanie on stosować ulgę najpóźniej od następnego miesiąca.

Ważne!

 • Zasadą jest, że suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach PIT-0 (ulgi dla pracujących seniorów, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla młodych) nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł. Jeśli przekroczysz limit ulgi, do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej zastosujesz kwotę wolną od podatku w wysokości 30 000 zł.

 • Co do zasady przychody objęte ulgą dla pracujących seniorów podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.

 

Małgorzata Brzoza – Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

 

Inny ciekawy artykuł

470 326 zł z rządowego programu dla CUS

 

 

 

 

Dodaj komentarz