Nie mieści się w głowie jak tak doświadczeni lokalni politycy mogli zmontować liczącą tyle błędów uchwałę.

Na juto – 19.10.2022r. – z inicjatywy kilku radnych zwołana jest Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej, na której pod głosowanie poddany ma zostać projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie o 10 % z kwoty obecnie naliczonej dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli niebędących przedszkolami publicznymi oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Goleniów.

Radni w w/w uchwale wskazują, iż wzrost dotacji o 10 % spowoduje wzrost wydatków o kwotę 1.339.854,00 zł. Jako źródło finansowania podali Dział 600, Rozdział 60016, poz. 109, zadanie inwestycyjne pn.: 109-000-085, czyli “Modernizacja ul. Puszkina i Witosa w Goleniowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Niestety, nawet jeśli Rada Miejska w Goleniowie uchwałę przyjemnie to i tak Regionalna Izba Obrachunkowa – RIO – ją odrzuci z przyczyn bardzo oczywistych:

  1. Przedstawiony do zaopiniowania projekt uchwały oznacza zmianę budżetu i zwiększenie deficytu na poziomie 1.339.854,00 zł.
    Uchwała w treści uzasadnienia proponuje pokrycie tego deficytu poprzez zmniejszenie o tę kwotę środków przeznaczonych na realizację inwestycji:.109-000-085 Modernizacja ul. Puszkina i Witosa w Goleniowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
    Stosownie do treści art. 233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to, że radni nie posiadają inicjatywy uchwałodawczej względem tego rodzaju uchwał bez posiadania zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego.
    Podjęcie takiej uchwały przez radę skutkować będzie stwierdzeniem jej nieważności przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
  2. Niezależnie od kwestii braku inicjatywy uchwałodawczej zaznaczyć należy, że projekt uchwały nie zawiera w części właściwej żadnych postanowień dotyczących zmiany budżetu gminy. Oznacza to, że zwiększając dotację wprowadza zmianę do budżetu gminy i jednocześnie nie określa żadnych środków na pokrycie tej zmiany. Mówiąc łatwiej Radni mogliby zrobić przesuniecie z wydatki jednakże tylko z działu budżetowego zatytułowanego wydatki. Nie wolo Radnym przesuwać środków miedzy różnymi działami,bowiem  narusza to regulację art. 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który nie dopuszcza zwiększania przez organ stanowiący gminy deficytu budżetowego gminy bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego w przypadku Gminy Goleniów Burmistrza.
  3. Radni w uchwale całkowicie pominęli ustalenie stawki subwencji dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, co w myśl obowiązujących przepisów prawa jest niedopuszczalne.
  4. Radni wprowadzając zmiany chcieliby aby prawo zadziałało wstecz bowiem w przygotowanym projekcie podnoszą kwestię podwyższenia kwoty dotacji na rok 2022, z wyrównaniem za okres od 1 stycznia 2022 r.

To ich głosów zabrakło przy stołówkach

(red.)

 

Dodaj komentarz