LI sesja Rady Miejskiej w Goleniowie 31.08.2022

 

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia L sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 27 lipca 2022 r.
 4. Sprawozdanie dotyczące funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie Gminy Goleniów.
 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów.
 6. Projekt uchwały w sprawie nadania urzędowej nazwy ulicy „Radosna” w miejscowości Podańsko.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektowanych obszarów ochrony siedliskowej, mających status obszarów sieci Natura 2000, oznaczonych kodem PLH320004 Dolina Iny oraz PLH320018 Ujście Odry i Zalew Szczeciński, położonych w granicach administracyjnych Gminy Goleniów.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r. (Klubu radnych Koalicja Samorządowa).
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2022-2028.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/480/18 Rady Miejskiej w Goleniowie
  z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadawania tytułów Honorowego Obywatela Gminy Goleniów oraz Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów.
 12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia uchwały intencyjnej.
 13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Goleniów.
 14. Interpelacje radnych i zapytania.
 15. Wolne wnioski.
 16. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 17. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 18. Informacje Przewodniczącego Rady.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

Projekty uchwał

 

 

Dodaj komentarz