Podczas Sesji Rady Miejskiej – 24.11.2021r., Pani Radna Danuta Faryniarz punkt po punkcie, z niezwykłą starannością oraz precyzją podsumowała, a tym samym  poddała pod rozwagę wysokiej Radzie, oraz mieszkańcom naszej gminy całokształt pracy Pana Burmistrza Roberta Krupowicza.

Całość swojego wystąpienia Pani Rada oparła o raporty pokontrolne kontroli przeprowadzonych przez NIK w spółkach gminnych tj. w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie oraz Goleniowskich Wodociągach, a także w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie. Kontrola dotyczyła „Funkcjonowania spółek komunalnych w województwie pomorskim i zachodniopomorskim”.

Pozwoliliśmy sobie przytoczyć wypowiedz Pani Radnej Faryniarz bowiem, w naszej ocenie, jest godna uwagi oraz ponownego wybrzmienia.

Rada nie ma wyjścia i musi spełnić ustawowy obowiązek podwyższenia uposażenia burmistrza, jednak spełniając ten obowiązek powinna ocenić jakość świadczonej przez burmistrza pracy. Nie mamy klapek na oczach.Tę jakość ocenialiśmy na bieżąco, poczynając w mijającym roku od budżetu gminy, który uchwaliła Regionalna Izba Obrachunkowa, bo w czasie prac nad budżetem pana burmistrza długotrwale nie było, a kiedy już był, to nie szukał porozumienia z radą i rozwiązania trudnej sytuacji.

Dopiero co umilkły echa bałaganu śmieciowego, a w zasadzie nie umilkły, bo jeszcze dzisiaj będą rozpatrywane projekty uchwał w sprawach nierealizowania przez burmistrza uchwały o gospodarce odpadami.

Bulwersujący temat stał się nośnym wydarzeniem nie tylko w naszym regionie, ale w całej Polsce i zajmowały się nim różnorodne środki masowego przekazu, co okryło naszą gminę wstydem, było poniżające, a dla mieszkańców źródłem niezawinionych problemów, narażenia ich na niebezpieczeństwo zdrowotne i niewygody.

Na ocenę pracy burmistrza jasne światło rzucają wyniki, tegorocznej, sprzed czterech miesięcy – kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w spółkach gminnych oraz Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, kontroli dotyczącej „Funkcjonowania spółek komunalnych w województwie pomorskim i zachodniopomorskim”, a którą objęty został także Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie oraz Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

W wystąpieniu pokontrolnym dotyczącym kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie oraz w spółkach gminnych stwierdzono liczne nieprawidłowości, które chciałabym teraz przytoczyć, bo być może nie wszyscy państwo radni mieli sposobność zapoznać się z tym wystąpieniem.

„1. Burmistrz dopuścił i akceptował fakt, iż Spółki PGK i GWiK prowadziły działalność wykraczającą poza zadania własne Gminy, w tym poza jej obszar administracyjny oraz sferę użyteczności publicznej na rzecz innych podmiotów niż Gmina i jej jednostki organizacyjne, co naruszało przepisy art. 6 ust. 1, art. 7 ust.1 i art, 9 ust. 4 usg oraz art. 9 i 10 ugk (ustawy o gospodarce komunalnej). Przychody GWiK z działalności poza obszarem Gminy w latach 2018-2020 stanowiły 213,5 tys. zł, tj. 0,4% przychodów z działalności podstawowej Spółki, a przychody PGK – 5 966,4 tys. zł, tj. 10-14% przychodów ogółem Spółki. Z działalności poza sferą użyteczności publicznej PGK uzyskała przychody w kwocie 3 589 tys. zł, tj. 6-8% przychodów ogółem Spółki.

Działalność spółek należy rozpatrywać w kontekście celów gospodarki komunalnej, które dotyczą wykonania zadań jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to ograniczenie nie tylko przedmiotowe, lecz także terytorialne, ponieważ każda jednostka powinna zaspokajać potrzeby wspólnoty samorządowej, która zamyka się w jej granicach administracyjnych. Z przepisów 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 usg wynika, że spółka powinna świadczyć usługi wyłącznie na rzecz wspólnoty samorządowej danej jednostki samorządu terytorialnego. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Spółka komunalna jest formą aktywności jednostki samorządu terytorialnego, a rolą spółki komunalnej jest wykonywanie ustawowych zadań jednostki samorządu terytorialnego, niejako w zastępstwie tej jednostki. Oznacza to, że wszelkie prawne ograniczenia aktywności jednostki samorządu terytorialnego odnoszą się także do spółki komunalnej (akta kontroli str. 596-598, 621,626-628,1171,1287,1290,1343-1385).

  1. Działania Burmistrza dotyczące analizowania prawidłowości sposobu wynagradzania członków RN Spółki GWiK były nierzetelne. Dopuszczono, aby w latach 2018-2020 członkom RN wypłacono zawyżone wynagrodzenia o 47,5 tys. zł. Wynagrodzenia nie były naliczane zgodnie z postanowieniami uchwały Wspólników Spółki z 19 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej GWiK (akta kontroli str. 1291,1343-1368).
  2. W latach 2018-2020 Burmistrz odebrał od trzech kandydatów na członków Rady Nadzorczej GWiK nieprawidłowo sporządzone pisemne oświadczenia o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o wynagrodzeniach w spółkach. Oświadczenia nie były zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu z 9 września 2016 r., ponieważ nie wskazano daty ich podpisu, w związku z czym nie było wiadomo, kiedy je złożono i jakiej kadencji dotyczyły(akta kontroli str. 1042-1044,1270,1272,1277-1279).
  3. Burmistrz nie zapewnił, aby w badanych Spółkach odpowiednio wcześnie na dany rok stosownymi uchwałami określano i uszczegółowiano cele zarządcze oraz sposób ich realizacji i rozliczania. W przypadku Spółki PEC w 2020 r. cele zarządcze zostały ustalone w drugiej połowie roku (we wrześniu) (akta kontroli str. 906-911).

W uchwale nr 14A/I/2008 Zgromadzenia Wspólników Spółki GWiK z 3 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Nadzorczej tej Spółki w § 5 pkt 8 Regulaminu określono, że do uprawnień i obowiązków Rady należy „zawieranie umów o pracę lub kontraktów menadżerskich lub innych umów cywilnoprawnych z członkami Zarządu Spółki”. Regulamin nie został zaktualizowany i dostosowany do obowiązujących przepisów. Regulamin nie określał ponadto kompetencji RN w zakresie oceny realizacji przez Zarząd Spółki celów zarządczych.

  1. W informacjach o stanie mienia Gminy za rok 2019 i rok 2020 nie zawarto danych dotyczących wielkości i wartości udziałów w Spółkach, co naruszało przepisy art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. b ufp (akta kontroli str. 82-178,1227-1269).
  2. Postanowienia aktu założycielskiego PEC nie zostały zaktualizowane po1 stycznia 2017 r. i były niezgodne z przepisem art. 10a ust. 5 ugk odwołującym się – w zakresie wymogów odnoszących się do kwalifikacji kandydatów na członków Rady Nadzorczej – do art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym(akta kontroli str. 807,816,1166,1170).
  3. Burmistrz sprawował niewystarczający nadzór nad PGK, gdyż Spółka nie wywiązała się terminowo z obowiązków w zakresie poddawania budynków okresowym kontrolom stanu technicznego, wymaganym art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego (akta kontroli str. 1304,1369-1385).
  4. Burmistrz sprawował niewystarczający nadzór nad GWiK, gdyż Spółka nie dotrzymała terminów uzyskania sześciu pozwoleń wodnoprawnych wskazanych w dwóch umowach zawartych z Gminą. Ponadto Spółka nie zachowała ciągłości zmian w formie pisemnej warunków Kontraktu X: Przebudowa kompostowni osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Goleniowie”.

Te i inne wyniki kontroli przeprowadzonej w pewnym tylko zakresie przez NIK to lektura niemiła i zatrważająca. To poważnie nieprawidłowości, które Najwyższa Izba Kontroli zarzuciła burmistrzowi. Uważam, że powinny one mieć wpływ na podjętą dzisiaj uchwałę w sprawie wysokości uposażenia burmistrza. Pensję z dodatkami płacą wszyscy mieszkańcy – podatnicy, utrzymujący stanowisko burmistrza. Obowiązkiem radnych jest dopełnienie obowiązków ustawowych, tj. mając wiedzę o jakości pracy burmistrza, sprawiedliwie tę pracę wynagrodzić. To nasz obowiązek podnieść publicznie problemy, jakie sprawia burmistrz mieszkańcom, czyli podatnikom utrzymujących jego stanowisko. Myślę także, że na przyszłość to również kwestia wotum zaufania i odpowiedzialności burmistrza za niedopełnienie obowiązków związanych z zarzadzaniem gminą i finansami.

Teraz należy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak to się stało, że nasz Burmistrz otrzymał podwyżkę ponadto co nakazał uchwałodawca ?

(red.)

Dodaj komentarz