Jakie śmieci trafią ponownie do Podańska?

Rejestr BDO to Rejestr podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Jakim zmianom uległy informacje udostępnione przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rejestrze BDO?

Dotychczasowy wpis dotyczący Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) oraz Stacji Przeładunku Odpadów przestał być aktywny. Wychodzi na to, że został wykreślony na wniosek lub z urzędu.

Jakie informacje znajdziemy o PSZOK na stronach Bazy Danych o Odpadach?

W związku z napływającymi pytaniami dotyczącymi uzyskania wpisu do Rejestru-BDO przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami,  Ministerstwo Środowiska informuje:

  1. W przypadku gmin, które posiadają już wpis w Rejestrze-BDO, nie ma konieczności dokonywania aktualizacji tego wpisu. Będzie to możliwe po 1 stycznia 2020 r. kiedy to zostanie uruchomiony odpowiedni formularz w Rejestrze-BDO.

Dziwnym trafem Gminy Goleniów o nr NIP 8560008981, nie znajdziemy w Rejestrze BDO. Widocznie Nasza Gmina jest podmiotem, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach.

A może Nasza Gmina jest wytwórcą tylko odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji o kodach i w ilościach wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów).

 

Tak, tak zapewne jest. W Urzędzie Gminy i Miasta musi być wytwarzanych mniej niż pół tony rocznie opakowań z papieru i tektury, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych itd., itp.

Przejdźmy jednak do dalszych informacji.

  1. Gmina prowadząca PSZOK samodzielnie zobowiązana jest złożyć wniosek o wpis do Rejestru-BDO.
  2. W świetle przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie istnieje pojęcie „mobilnych PSZOK”. W związku z tym nie zachodzi tu konieczność uzyskania wpisu do Rejestru-BDO.
  3. W przypadku PSZOK-u prowadzonego wspólnie z inną gminą lub przez związek międzygminny, obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru-BDO spoczywa na gminie, na terenie której faktycznie funkcjonuje ten PSZOK.
  4. PSZOK, który jest prowadzony przez podmiot wyłoniony w przetargu lub Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej jest wpisywany do Rejestru-BDO z urzędu w związku z posiadaną decyzją na zbieranie odpadów.

Zastanawiające z jakiego powodu został wykreślony skoro z urzędu został do Rejestru BDO wpisany?

  1. Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli w ramach prowadzonej przez siebie działalności wytwarzają odpady inne niż odpady komunalne, zobowiązane są uzyskać wpis do Rejestru-BDO jako wytwórcy odpadów obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów (dział XII formularza rejestrowego)”.

Nasza Gmina widocznie nie jest wytwórcą odpadów innych jak komunalne i nie przekracza limitów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu.

Pomimo tego, że całkiem niedawno w mediach pojawiła się informacja o zakończeniu rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów w Podańsku w BDO pojawił się osobliwy wpis.

W pozycji „ SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE” – Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat: goleniowski Gmina: Goleniów Miejscowość: Podańsko.

25.06.2021 r. Decyzją Starostwa Powiatowego w Goleniowie znak – WOS.6233.14.03.2020.EP PGK Sp. z o.o. otrzymało zezwolenie na przetwarzanie odpadów w miejscowości Podańsko. Termin obowiązywania decyzji – 24-06-2022 r.

Odpady, które mają trafić do Podańska to odpowiednio:

  • 19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

oraz

  • 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03.

Podano oczywiście moc przerobową instalacji.

Kompostu nieodpowiadającego wymaganiom ma trafić do Podańska 5 180 ton, zaś gleby i ziemi w tym kamieni – 5 920 ton.

O co w tym wszystkim chodzi?

 

(red.)

Źródło

(BDO) https://bdo.mos.gov.pl/

Podobny nasz artykuł

Dodaj komentarz