Burmistrz się obudził tylko czy nie za późno ? – Goleniow.net komentuje

Aby wszystko w Gminie „grało” jak należy, burmistrz z Radą powinien współpracować, a nie wchodzić z butami w kompetencje organu uchwałodawczego na zasadzie – aby do przodu, jakoś to będzie.

Dnia 19 września 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Oprócz wielu istotnych zmian wprowadzanych do przepisów Prawa budowlanego, zmianie uległy także inne ustawy. Jedną z nich jest ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Nowe regulacje wymusiły na radach gmin zmianę obecnie obowiązujących regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Obowiązek ten wyrażono wprost w przepisach przejściowych nowelizacji. Zgodnie z przepisem art. 35 ust. 2 nowelizacji, „W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy rady gmin dostosują treść regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na obszarze ich właściwości do przepisów ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”. Tym samym, rady gmin mają czas do dnia 19 września 2021 r. na dostosowanie wydanych przez siebie regulaminów.

Wydawać by się mogło, że czasu na zmianę regulaminu było bardzo dużo, jest jednak jedno małe ale … zmiana regulaminu odbywa się w tym samym trybie co jego uchwalenie, czyli na podstawie art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Aktualnie na terenie Gminy Goleniów obowiązuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjęty, po spełnieniu wymaganych procedur, przez Radę Miejską w Goleniowie uchwałą nr VI/55/19 z dnia 27 lutego 2019 r.
Dla wnoszącego projekt uchwały burmistrza nie ma to jednak najmniejszego znaczenia.

Z niewyjaśnionych przyczyn pod najbliższe obrady Rady ma trafić projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goleniów”. Gmina Goleniów Regulamin posiada, zaś ustawa wymaga tylko jego dostosowanie do obowiązującego prawa, poprzez wprowadzenie do niego odpowiednich zmian.

Rada rozpoczynając procedurę, na najbliższej sesji może przyjąć tylko projekt w sprawie ….
Problem polega na tym, że w ten sposób wyjdzie na jaw, że Gmina Goleniów dopiero rozpoczyna procedurę przystosowawczą do wymogów ustaw, w sytuacji kiedy miała na to rok czasu.
Dopiero przyjęty w drodze uchwały (która nie jest aktem prawa miejscowego) projekt zmiany Regulaminu lub projekt Regulaminu może być przekazany do zaopiniowania przez organ regulacyjny, tj. przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.
Po otrzymaniu opinii organu regulacyjnego, Rada będzie mogła podjąć uchwałę (stanowiącą akt prawa miejscowego) w sprawie zmiany Regulaminu lub przyjęcia Regulaminu, która to zmiana wejdzie w życie po odpowiednim (co najmniej 14-dniowym) vacatio legis, liczonym od dnia ogłoszenia zmiany we właściwym wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Zakończenie procedury powinno wypaść najpóźniej w dniu 19 września 2021 r.

Przez rok czasu urzędnicy z burmistrzem na czele nie mieli czasu, aby wszcząć procedurę zmian i przystosować obowiązujący Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków do obowiązującego prawa.

Mała uwaga – na etapie przygotowawczym Rada nie może obarczać burmistrza obowiązkiem wykonania uchwały.
Przypominamy tak na marginesie, że Gmina Goleniów zatrudnia trzech radców prawnych, w tym jednego na etacie.

A o konsultacjach społecznych znowu – tak przypadkiem zapomniano? No bo po co konsultacja jak zapewne urzędnicy wiedzą lepiej. Jakże typowe dla goleniowskiej władzy.

Szczyt urzędniczego lenistwa, nieróbstwa , głupoty ? Oceńcie Państwo sami.

Tylko dlaczego i za co Im płacimy?

 

(red.)

Foto: Jacek Dylag end Austin Kehmeier on Unsplash

Poradnik odbiorcy – Regulamin działania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Podobny artykuł

Konsultacje społecznie w Krakowie

“Projekt Woda” to program TVP 3 Szczecin z 2018 r. poświęcony różnym aspektom gospodarki wodnej. Zachęcamy do obejrzenia odcinka – Taryfy opłat za wodę i ścieki

 

Dodaj komentarz