SOT wygrywa z Wodociągami Zachodniopomorskimi w sądzie!

Wyrokiem z dnia 27 maja br. Wojewódzki Sąd Administracyjny  w Szczecinie uznał wszystkie zarzuty Stepnickiej Organizacji Turystycznej i uchylił decyzję Wodociągów Zachodniopomorskich w przedmiocie udostępniania informacji publicznej. Oznacza to kolejną wygraną SOT-u w ważnej  dla mieszkańców sprawie!

Temat jakości wody w naszej gminie podnosi ciśnienie najspokojniejszym. Dlatego SOT i jej członkowie od lat konsekwentnie podejmują wszelkie czynności mające na celu wymuszenie na naszych włodarzach i operatorze sieci wod-kan należyte wykonywanie działań związanych z zaopatrywaniem mieszkańców w odpowiedniej jakości wodę czy zwiększania nakładów na modernizację przestarzałej sieci.

W kwietniu zeszłego roku SOT wystąpiła do Wodociągów Zachodniopomorskich, jako gminnego zarządcy sieci wod-kan w gminie oraz do instytucji mających uprawnienia kontrolne w tych sprawach  z wnioskiem o udostępnienie wszystkich dokumentów związanych z realizacją obowiązków wymienionych w punkcie 3 pozwolenia wodno prawnego. Obowiązki te dotyczą m.in. wykonywania okresowych badań wody, w tym np. poziomu zwierciadła wody.

Urząd Miasta i Gminy dość nonszalancko przyznał się do braku takiej dokumentacji, choć burmistrz i rada miejska mają uprawnienia kontrolne w zakresie sposobu wykonywania zadań powierzonych zarządcy sieci. 

WOZ konsekwentnie, pod różnymi pretekstami, odmawiał udostępnienia tej dokumentacji. Jedynie Starostwo Powiatowe (jako organ wydający pozwolenie wodno-prawne) udostępniło całą posiadaną dokumentację. Niestety, udostępnione przez Starostwo dokumenty były niekompletne, nie obejmowały wszystkich lat i badań.  Niekompletna dokumentacja w połączeniu z uporczywą odmową Wodociągów Zachodniopomorskich wzbudziły wątpliwości co do faktu,  czy takie badania regularnie przeprowadzano i  w ogóle taką dokumentację sporządzono.  Z tego powodu Stepnicka Organizacja Turystyczna,  we współpracy z Siecią Obywatelską Watchdog Polska skierowała sprawę do sądu.  

Po ponad roku  batalii i dwóch postępowaniach sądowych udało się osiągnąć cel. Wyrok WSA oznacza, że spółka MUSI udostępnić wszystkie dokumenty na żądanie SOT-u. Kolejny wniosek w tej sprawie zostanie złożony. 

Warto zaznaczyć, że zbiorowe zaopatrzenie w wodę należy do zadań własnych gminy. W związku z czym gminie (burmistrzowi, radzie miejskiej) przysługuje szereg uprawnień, w tym uprawnienia kontrolne. Niestety, nie są one u nas wykonywane, czego skutki odczuwają wszyscy mieszkańcy. Urząd nie gromadzi i nie analizuje nawet dokumentacji związanej z wykonywaniem przez Wodociągi Zachodniopomorskie zadań określonych w zezwoleniu na działalność i pozwoleniu wodno prawnym! Plany modernizacji sieci są, co prawda, uchwalane w terminie ale ani burmistrz ani rada nie kontrolują ich realizacji. Ba! Rada bezrefleksyjnie uchwala wszystkie proponowane przez burmistrza przesunięcia pieniędzy przeznaczanych w budżecie gminy na wodociągi na inne cele! Okazuje się, że kładki, betonowanie czego popadnie, wieże widowiskowe (!) itp. fanaberie włodarzy  są ważniejsze niż zaopatrzenie mieszkańców w dobrej jakości wodę.

Sami mieszkańcy Budzienia mogliby napisać trylogię opisującą zaniedbania burmistrza, urzędników i rady w tym zakresie. Resztę mieszkańców, o ile polityka władz gminnych się nie zmieni, czeka ten sam los. 

Najlepszym dowodem ignorancji i bierności gminnych władz w tej sprawie jest choćby fakt, że urząd nie posiada i nie analizuje dokumentów i badań niezębnych do sprawowania JAKIEJKOLWIEK sensownej kontroli nad działalnością dostawcy wody w gminie! Pozostaje zatem tylko kontrola społeczna, którą od lat zapewnia SOT.  Z tego powodu ten wyrok jest tak ważny dla mieszkańców. 

Po wykonaniu wyroku, czyli otrzymaniu i zapoznaniu się z pełną dokumentacją, SOT nie wyklucza podjęcia kolejnych działań prawnych mających na celu poprawę jakości wody w gminie, w tym planowania i wydawania środków na modernizację sieci wodociągowej – co nie jest realizowane w stopniu wystarczającym a jest obowiązkiem gminy. 

P.S. Burmistrz z wice oraz urzędnicy i radni są suto wynagradzani za swoją ignorancję i bezczynność. Członkowie Stepnickiej Organizacji Turystycznej działają społecznie. Kto wie co należy robić i wymaga tych działań  widać wyraźnie w uzasadnieniu wyroku sądu. Smutna prawda jest taka, że gdyby burmistrz i rada wykonywali swoje zadania należycie, mieszkańcy nie musieliby podejmować samodzielnych działań i kierować tak oczywistych spraw do sądu. 

Poniżej wyrok WSA w Szczecinie 

 

SOT wygrywa z Wodociągami Zachodniopomorskimi w sądzie!

Foto by Jos Speetjens

Dodaj komentarz