Audyt w PGK rozpoczął się 01 marca a zakończył się 22 kwietnia 2021 r. Raport sporządzano od 24 do 26 kwietnia br., okres badany – 01.01.2019 do 30.09.2020 r.

Zakres audytu był szeroki., a jego celem była analiza funkcjonowania działalności spółki z uwzględnieniem wskazania obszarów generujących straty, zyski oraz wskazanie możliwych oszczędności.

Audytorzy wymienili na podstawie jakich obowiązujących przepisach prawa oparli badanie. W wykazie brakuje nam jednak jednej ustawy, a mianowicie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, której spółka także podlega. Może gdyby audytorzy nie pominęli tej ustawy i przyjrzeli się działalności spółki także przez jej pryzmat nie napisali by, że „co do zasady formalnoprawne podstawy funkcjonowania spółki zostały ukształtowane prawidłowo”.?

Audytorzy nie odnieśli się do kwestii formalnoprawnych podstaw do prowadzenia przez PGK działalności w innych gminach, ponieważ ten zakres jest objęty kontrolą Najwyższej Izby Kontroli.

Nie mamy pojęcia na jakiej podstawie audytorzy stwierdzili, że dopiero od maja 2011 r. PGK jest Spółką gminną (100 % udziałów posiada Gmina Goleniów)? Audytorzy wykazali, że w akcie założycielskim ustalono zasady umarzania i zbywania udziałów. Kto w takim razie do maja 2011 r. posiadał udziały w PGK oprócz Gminy Goleniów?

Czytając zdanie „Organy spółki powołano zgodnie z przepisami i we właściwej formie” od razu przychodzi na myśl jedno zdarzenie, a mianowicie powołanie przez burmistrza Gminy Goleniów Roberta Krupowicza skarbnika Gminy Mirosława Guzikiewicza do Rady Nadzorczej Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego .

Wydawało się, że jego powołanie też było zgodne z przepisami i we właściwej formie. Po ok. półtorej roku zasiadania M. Guzikiewicza w Radzie Nadzorczej okazało się, że jego wybór z mocy prawa był nieważny.

Sprawa trafiła do Prokuratury. Pomimo tego, że śledztwo zostało umorzone, to treść Postanowienia jest bardzo interesująca.

Link do Postanowienia – https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/goleniow_21474/19_12_2019_14_49_33_339.pdf

W Raporcie wspomniano, że PGK jako Spółka zawiązana przez jednego wspólnika posiada umowę spółki w formie aktu założycielskiego. Szkoda, że nie wspomniano, że zgodę musiała wyrazić Rada.

Raport wymienia wiele dokumentów, które w Spółce funkcjonują . Niestety audytorzy prawdopodobnie nie otrzymali Zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. W Goleniowie skoro o tym dokumencie nie wspominają . Link – https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/goleniow_18164/09_07_2018_14_28_12Zasady_ksztaA_towania_wynagrodzeA__czA_onkA_w_ZarzA_du_SpA_A_ki_PGK_Sp._z_o.o.pdf

Zapisy powyższego dokumentu mówią jednoznacznie – Umowa z członkiem Zarządu podpisywana jest w imieniu Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej , po akceptacji jej treści przez Radę Nadzorczą.

Z Raportu wiemy, że z obecnym Prezesem Spółki umowę o świadczenie usługi zarządzania podpisał członek Rady Nadzorczej, na podstawie stosownego upoważnienia udzielonego przez Radę w formie uchwały.

Milczeniem pominięto fakt, że w konkursie na Prezesa PGK startowała osoba fizyczna, a umowa została zawarta z przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.

Audytorzy wskazali wyraźnie Spółka Komunalna jako podmiot wykonujący zadania publiczne, zobowiązana jest do udostępniania informacji publicznej jej dotyczącej, zarówno na wniosek jak i w Biuletynie Informacji Publicznej. Jest to tym bardziej istotna informacja, gdyż odnosi się do każdej gminnej spółki.

 

Pierwsza Rekomendacja audytorów.

  1. Dokonać przeglądu treści umowy Spółki w celu dostosowania zapisów pod kątem przedmiotu faktycznie realizowanej działalności.
  2. Spółka w bardzo ograniczony sposób realizuje ciążący na niej obowiązek informacyjny. Należy podjąć działania zmierzające do efektywnego wykorzystania strony przedmiotowej Spółki i strony BIP w celu realizacji obowiązku informacyjnego , określonego w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

 

Pierwsza część audytu

 

c.d.n.

 

(red.)

 

Dodaj komentarz