Co to właściwie jest PSZOK i ile ich mamy?

Co to właściwie jest PSZOK i ile ich mamy?

Zacznijmy od tego, że >> Gminy są obowiązane do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy << (art. 6c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Ten przepis stanowi punkt wyjścia w zrozumieniu dla kogo i po co tworzone są Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej PSZOK).

PSZOK to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą oddać wszystko to, czego nie mogą wyrzucić do zwykłych pojemników (np. odpady niebezpieczne, elektroniczne, elektryczne czy gabarytowe).

Celem PSZOK-ów jest zwiększenie ilości odpadów przekazywanych przez mieszkańców w sposób selektywny oraz zmniejszenie ilości odpadów trafiających do systemu w formie zmieszanej.

Aby PSZOK odniósł sukces mieszkańcy muszą wiedzieć do czego służy, gdzie się znajduje i w jakich godzinach jest otwarty.

Obowiązek posiadania PSZOK na terenie gminy reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W ustawie wskazano dwa warunki, jakie spełniać musi PSZOK:

1) zapewniać musi łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,

2) zapewniać musi przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak:
a.) przeterminowane leki i chemikalia,
b.) zużyte baterie i akumulatory,
c.) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d.) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
e.) zużyte opony,
f.) odpady zielone,
g.) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
h.) określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a.

Na BIP Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła “PSZOK” wyświetli się nam Obwieszczenie z dnia 07 sierpnia 2013r. znak WPNS.6220.20.2013.JC zawiadamiające, że w dniu 07 sierpnia 2013r. została wydana decyzja Nr 17/ŚU/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie działki nr 53/4 położonej w obrębie geodezyjnym Goleniów -8 przy ul. M. Konopnickiej 12.

Treść obwieszczenia:
>> Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 07 sierpnia 2013r. została wydana decyzja Nr 17/ŚU/2013 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie działki nr 53/4 położonej w obrębie geodezyjnym Goleniów -8 przy ul. M. Konopnickiej 12 . <<
http://bip.goleniow.pl/search/wynik/pszok/6633.dhtml

Na oficjalnej gminnej stronie internetowej przeczytamy >> Na terenie Gminy Goleniów utworzony został punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Znajduje się on na bazie firmy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie, ul. I Brygady Legionów 17c, 72-100 Goleniów.

Punkt zbierania czynny jest w dni robocze od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 19:00 i odbiera następujące odpady: … <<
http://www.goleniow.pl/gospodarka-odpadami/odbior-odpadow/item/156-punkt-selektywnego-zbierania-odpad%C3%B3w-komunalnych-pszok

Na stronie internetowej PGK Goleniów przeczytamy >> PSZOK czynny dla mieszkańców Gminy Goleniów
od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00
sobota od godziny 7.00 do 19.00 <<
https://www.pgkgoleniow.pl/strona/menu/15_punkt_selektywnej_zbiorki_odpadow_komunalnych_w_goleniowie_pszok

Informację o lokalizacji PSZOK (a może powinna być jednak zastosowana liczba mnoga PSZOK-ów?), godzinach otwarcia, przyjmowanych frakcjach odpadów mieszkańcy powinni otrzymać (zgodnie z zapisami prawa miejscowego) wraz z ulotką z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości ( §4.4. uchwały nr XVIII/218/20 ).

Po przebrnięciu przez zapisy poszczególnych paragrafów podjętych przez Radę Miejską w Goleniowie uchwał śmieciowych dowiemy się, że do PSZOK możemy dostarczyć:
1)papier;
2)metale;
3)tworzywa sztuczne;
4)szkło;
5)odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6)bioodpady;
7)meble i inne odpady wielkogabarytowe;
8)przeterminowane leki i chemikalia;
9)zużyte baterie i akumulatory;
10)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
11)odpady budowlane i rozbiórkowe;
12)zużyte opony;
13)odpady niebezpieczne;
14)odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,w szczególności igieł i strzykawek.
z tym, że:
1)odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku drobnych robót budowlanych -nieodpłatnie w ilości do 50kg /mieszkańca/ rok kalendarzowy;
2)zużyte opony z jednośladów i samochodów osobowych – nieodpłatnie w ilości do 4 sztuk na rok kalendarzowy z każdej nieruchomości objętej gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym określony limit dotyczy każdego lokalu objętego deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

(red.)

Dodaj komentarz