Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

Przypomnijmy!

Organami gminy są:

1) rada gminy;

2) wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Z zamieszczonej na BIP Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie informacji dowiadujemy się, że 26 kwietnia br. odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji.

Jedynym punktem programu ma być rozpatrzenie Postulatu mieszkanki Gminy Maszewo z 12 marca 2021 r. o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.

Dziwne, gdyż wskazany Postulat był omawiany przez członków Komisji skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu, które odbyło się 22 marca 2021 r.

W Protokole z posiedzenia odnotowano „ Przewodnicząca komisji poinformowała, że pismo to nie było jeszcze przedmiotem prac komisji. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajmuje się tylko tego rodzaju sprawami i w zakres prac komisji nie wchodzi rozpatrywanie postulatów, o co wnosi wnosząca to pismo. Nadto pociąganie do odpowiedzialności karnej nie leży też w kompetencjach Rady Miejskiej, albowiem tym zajmują się sądy i organy ścigania. Dodała, że nie ma legalnej definicji postulatu. Natomiast zgodnie ze słownikiem PWN postulat to życzenie dotyczące spraw politycznych, społecznych lub ekonomicznych, teza przyjmowana bez dowodu stanowiąca punkt wyjścia i podstawę do udowodnienia innych twierdzeń, a także i wypowiedź wyrażająca jakąś normę lub regułę, domagająca się realizacji określonych wartości. Jej zdaniem zarówno postulat, jak i pociągniecie do odpowiedzialności karnej Burmistrza nie leży w kompetencjach Rady Miejskiej, w związku z tym składa wniosek o przekazanie tego pisma, zgodnie z właściwością, do Prokuratury.

W wyniku głosowania:

Za – 5 radnych

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 3 radnych

Głosy nieoddane – 1 radny

Obecnych – 9 radnych

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek.”

Dlaczego Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Jaworska skierowała Postulat do Komisji skarg,wniosków i petycji, skoro Postulaty mają być przedstawiane Radzie? To Rada ma decydować o losie Postulatu, a nie jej Przewodniczący.

Dlaczego Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji nie przedstawiła 31 marca br. Radzie Miejskiej pod obrady wypracowanego przez Komisję wniosku?

Dlaczego pod obrady Komisji skarg, wniosków i petycji trafił ponownie Postulat, którego rozpatrywanie zakończyło się 22 marca br. wypracowanym przez Komisję wnioskiem?

Odpowiedź na powyższe pytania staje się jasna kiedy poznamy nazwisko osoby, którą należało pociągnąć do odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy.

Tą osobą był nieżyjący I wiceburmistrz Gminy Goleniów.

(red.)

Dodaj komentarz