Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXIX sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej
  w dniu 24 lutego 2021 r.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Goleniów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Goleniów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Goleniów za rok 2020:

Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Goleniów w 2020 roku.

Informacja o działaniach Straży Miejskiej w Goleniowie w 2020 roku wraz z informacją o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego Goleniowa.

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie oraz Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Goleniowie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego.

 1. Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Goleniów.
 2. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji w zakresie zmiany przepisów prawa do podmiotów właściwych.
 3. Projekt uchwały w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji (petycja wielokrotna).
 4. Projekt uchwały w sprawie wezwania mieszkańca Gminy Goleniów do sprecyzowania żądań zawartych we „wniosku z dnia 08 lutego 2021 r. dotyczącego wyjaśnienia wątpliwości”.
 5. Interpelacje radnych i zapytania.
 6. Wolne wnioski.
 7. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 8. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 9. Informacje Przewodniczącego Rady.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

Dodaj komentarz