List Otwarty Mieszkańców Wspólnoty przy ul. Tadeusza Kościuszki 3 w Goleniowie

Szanowni Państwo!

My, niżej podpisani, członkowie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Tadeusza Kościuszki 3 w Goleniowie, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na problem mieszkańców i właścicieli lokali mieszkalnych posadowionych w zarządzanym przez nas budynku położonym w Goleniowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 3, a związany z tragicznym stanem technicznym tego budynku zagrażającym życiu zamieszkujących go osób.

Wierząc w niekwestionowaną siłę mediów i niejednokrotną pomoc w rozwikłaniu zwykłych, ludzkich spraw żywimy nadzieję, że i w naszym przypadku dziennikarskie śledztwo może doprowadzić do uratowania kilkudziesięciu rodzin przed utratą dachu nad głową wywołując poczucie odpowiedzialności po stronie podmiotów, których dominująca, uprzywilejowana pozycja przesłania troski ludzi słabszych.

Wyjaśniając, wskazać należy, iż budynek przy ul. Tadeusza Kościuszki 3 w Goleniowie dawniej stanowił własność Gminy Goleniów, która przez długi czas wynajmowała poszczególne lokale mieszkalne osobom fizycznym. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat Gmina stopniowo wyprzedawała lokale, aktualnie pozostawiając sobie własność zaledwie 6 mieszkań

Powyższe jest o tyle istotne, że Gmina Goleniów jako profesjonalny podmiot w obrocie nieruchomościami, a także ówczesny właściciel i zarządca budynku, znała jego stan techniczny, a przede wszystkim jego umiejscowienie co wskazuje na pełną jej świadomość odnośnie przedmiotu sprzedaży. Żaden z nabywców lokali nie został jednak poinformowany o trwałości budynku i zagrożeniach, które mogą dla nich wynikać na skutek dalszego go użytkowania.

I tak, w 2018 r. mieszkańcy budynku stwierdzili pojawianie się widocznych pęknięć na ścianach tego budynku w okolicach parteru, idące od podłoża w górę. Zauważono osiadanie i obsuwanie się tych ścian co wywołało strach i obawę o bezpieczeństwo lokatorów zamieszkujących w tym bloku. Z uwagi na powyższe Wspólnota Mieszkaniowa zleciła Instytutowi Technicznemu Budownictwa prof. Mariuszowi Książek sporządzenie specjalistycznej ekspertyzy technicznej. Przeprowadzone badania wykazały, iż warunki gruntowo-wodne dla bezpośredniego posadowienia budynku są niekorzystne, co nie pozostaje bez znaczenia dla osiadania części budynku i spękań oraz zarysowań ścian parteru i słupa żelbetowego. W podłożu gruntowym pod budynkiem mogą wystąpić sączenia wody. Przedmiotowe powoduje rozluźnienie i uplastycznienie gruntu pod częścią fundamentu budynku oraz częściowe wymywanie gruntu spod ław i stóp fundamentowych. Biegły stwierdził możliwość utraty nośności i wystąpienia awarii budowlanej. W lipcu 2020 r. powtórzono ekspertyzę z uwagi na wszczęcie postępowania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Goleniowie. Nowa opinia potwierdziła krytyczny stan budynku. Zdaniem biegłego blok mieszkalny nie spełnia wymagań podstawowych dla elementów: fundamentu budynku, części ścian piwnicznych, wszystkich słupów żelbetowych obmurowanych cegłą, części ścian konstrukcyjnych, dwóch uszkodzonych płyt galerii budynku. Stan techniczny budynku miał się tylko pogarszać, jeżeli nie zostaną przeprowadzone prace naprawcze. Degradacja oraz niszczenie materiałów może doprowadzić bowiem do awarii budowlanej lub nawet do katastrofy budowlanej. Biegły wskazał na wadliwe wykonanie budynku i niekorzystne warunki gruntowo-wodne dostrzegając konieczność wymiany gruntu pod budynkiem.

Prace naprawcze z wymianą gruntu pod budynkiem zostały wycenione na prawie 3 miliony złotych. Wspólnota Mieszkaniowa nie posiada jednak takich środków, nie jest w stanie również uzyskać takiego kredytu.

Istotnym jest, że naszą Wspólnotę Mieszkaniową zamieszkują niemal same osoby starsze, które z trudem wiążą koniec z końcem utrzymując się często wyłącznie z niskich emerytur, nie mając często środków na podstawowe leki. Zdolność kredytowa Wspólnoty została wyliczona co najwyżej na 500 tysięcy złotych, a i tak nie byłaby możliwa spłata zaciągniętego kredytu przez mieszkańców. Wspólnota Mieszkaniowa nie jest zatem w stanie we własnym zakresie sfinansować takich prac.

Mając na uwadze powyższe, Wspólnota Mieszkaniowa zwróciła się z zapytaniem o możliwość partycypowania w kosztach prac naprawczych przez Gminę Goleniów jako poprzedniego właściciela budynku. Pomimo wielokrotnych prób porozumienia ze strony Wspólnoty, Gmina odmawiała udzielenia większej pomocy niż ta sprowadzająca się do pokrycia wydatków przypadających na 6 lokali, których obecnie pozostaje właścicielem. Dla członków Wspólnoty Mieszkaniowej jest to niezrozumiałe i dalece krzywdzące, ponieważ mieszkańcy pozostali z problemem, od którego uwolniła się Gmina sukcesywnie wyprzedając lokale posadowione w budynku. Zdaniem obecnych właścicieli lokali, Gmina powinna ponieść odpowiedzialność za sprzedawane przez nią nieruchomości. Nabywcy zakupili bowiem mieszkania w nadziei na możliwość spokojnego w nich bytowania, tymczasem okazuje się, że cały budynek mieszkalny nie spełnia swojej funkcji, a co więcej, stanowi realne zagrożenie życia mieszkańców

Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej nie godzą się na obciążenie ich finansowaniem napraw budynku i wymiany gruntu, albowiem nie mieli oni żadnego wpływu na sposób w jaki został on pobudowany, a przede wszystkim na miejsce, w którym go posadowiono. Gmina Goleniów posiadając taką wiedzę, znając budownictwo w mieście Goleniowie nie powinna nigdy doprowadzić do sprzedaży tych mieszkań na rzecz osób trzecich, a już na pewno nie przed doprowadzeniem gruntu i budynku do właściwego stanu zapewniającego wielopokoleniowe w nich zamieszkiwanie. Tymczasem z informacji uzyskiwanych przez członków Wspólnoty zarówno Gmina Goleniów jak i Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zarządzające budynkiem wiedziały o terminowej zdatności budynku do zamieszkiwania. Aktualni właściciele lokali czują się zatem oszukani przez sprzedającą Gminę Goleniów, albowiem żaden z nich nie sądził, iż w budynku ujawnią się tak poważne wady spowodowane m.in. przepływającymi pod budynkiem ciekami wodnymi i warunkami glebowymi.

W tym miejscu wskazać trzeba, iż Wspólnota Mieszkaniowa, wobec braku możliwości pokrycia przez nią prac naprawczych i braku jakiejkolwiek finansowej pomocy, usiłuje ustalić odpowiedzialność Gminy Goleniów za powstałe szkody i doprowadzić do sfinansowania tych prac przez ten podmiot, jednakże i w tym przypadku jej działania są blokowane przez Gminę Goleniów.

Przywołać należy ponownie, iż początkowo Gmina Goleniów zbywała mieszkańców Wspólnoty, przedstawiających jej opisany problem, odmawiając partycypacji w kosztach w większym zakresie niż przypadałoby to na jej lokale. Dopiero w sytuacji, gdy jedna z mieszkanek postanowiła wystąpić z powództwem do Sądu, Gmina wyszła z propozycją rozmów.

Niezależnie jednak od tego, wiedząc o planowanym złożeniu wspólnego powództwa przez pozostałych członków Wspólnoty, Gmina Goleniów podjęła działania mające na celu uchylenie podjętych przez Wspólnotę uchwał, a to zlecając GTBSowi przygotowanie zaskarżenia uchwały o wyrażeniu zgody na obsługę prawną Wspólnoty i skierowanie sprawy do sądu.

Gmina Goleniów nie tylko zatem odmawia pomocy mieszkańcom budynku, ale jeszcze z premedytacją torpeduje działania Wspólnoty w przedmiocie ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za powstałe wady i tym samym za pokrycie prac naprawczych.

Nadto Gmina Goleniów wiedząc, iż w dalszym ciągu Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego pełni rolę zarządcy budynku (w powierzonym umową zakresie) wymusza na tej podległej sobie Spółce składanie wyjaśnień w imieniu Wspólnoty i jednocześnie zobowiązuje ją do działania przeciwko niej. Przedmiotowe staje się już co najmniej kłopotliwe nawet dla samych władz GTBSu, gdyż rola tej Spółki winna sprowadzać się jedynie do zarządzania Wspólnotą i to w wyraźnie zakreślonym przez jej członków obszarze.

Zdaniem Wspólnoty Mieszkaniowej, w obecnej sytuacji, konieczne jest naświetlenie powstałego problemu również w Państwa mediach co może przyczynić się do rozwikłania sporu, a przede wszystkim może pomóc uchronić mieszkańców budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 3 w Goleniowie przed zagrażającą im katastrofę budowlaną.

Reasumując, jako członkowie Zarządu naszej Wspólnoty, zwracamy się z prośbą o podjęcie dialogu z Gminą Goleniów w imieniu mieszkańców albo chociażby podjęcie próby uzyskania wyjaśnień odnośnie dotychczasowej, niezrozumiałej dla nas postawy Gminy w tej sprawie.

Z poważaniem :

Zofia Machnicka

Aurelia Lewczuk

Krzysztof Dworak

Dodaj komentarz