Na portalu społecznościowym Facebook wrze. Jedni ganią postawę tzw. radnych opozycyjnych, drudzy ją popierają. Poniżej prezentujemy nieliczne wpisy internautów aby nakreślić, co mieszkańcy sądzą o zaistniałej sytuacji.

Zachowano pisownię oryginalną.

– “Brawo dla doskonałej 11stki! Czerwona kartka dla Burmistrza i jego 10 tki!”

– “Dokładnie. Niech zmienia budżet i dojdą do porozumienia, niech razem to zrobią, niech dojdzie do dialogu pomiędzy nimi na jakieś negocjacje każdy się zgodzi, a nie na hama pchać swoje widzimisię, za wszelką cenę.”

– “Budżet który chce przepchnąć na wszelką cenę 10 naszych radnych należało by skonsultować z opozycją. “

– “Ależ był konsultowany! (sic. budżet) To chyba najbardziej konsultowany społecznie dokument… praca nad nim zaczyna się już w sierpniu.. (proszę zerknąć na uchwałę w sprawie tworzenia i uchwalania budżetu). Oprócz mieszkańców, swoje wnioski zgłaszają organizacje i instytucje. Kiedy jest gotowy, burmistrz prezentuje go radnym. Mogą dyskutować. Po opublikowaniu projektu, to radni są odpowiedzialni za jego stan ostateczny. Zgodnie z uchwałą mogą składać wnioski i zmieniać budżet!
Sprawdzałam. Dotarł jeden wniosek od jednego radnego i to niezgodny z procedurami!???+?
Radni albo nie znają uchwał, albo chodzi o coś innego….”

-“Burmistrz nie jest “wnioskodawcą”. Jest autorem projektu. Na etapie prac uchwałodawczych, czyli u nas do dnia 10 grudnia, radni (musi się zebrać 1/3 rady) mogą składać wnioski do budżetu. Później opiniuje je Komisja budżetowa i przekazuje je Burmistrzowi, który dokonuje autopoprawek. Zmieniony projekt jest poddawany głosowaniu przez Radę Miejską, która uchwala budżet.
Biorąc pod uwagę powyższe, ABSURDALNE JEST nie wnoszenie zmian, a później odrzucenie budżetu. Nie wnoszenie zmian jest tożsame ze zgodą na treść projektu budżetu.”

Zaintrygował nas w szczególności jeden wpis przypominający o uchwale Rady Miejskiej w Goleniowie nr XVII/183/12 z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie procedury tworzenia i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Na powyższą uchwałę powołuje się także w uzasadnieniu uchwały nr CCXLI.458.2020 skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Goleniów na 2021 r. zaznaczając, że

” Projekt uchwały budżetowej Gminy Goleniów na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami uzupełniającymi, przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, celem zaopiniowania, opracowany został zgodnie z wymogami określonymi uchwałą Nr XVII/183/12 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie procedury tworzenia i uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.”

Wskazana powyżej uchwała określa procedury tworzenia i uchwalania budżetu Gminy obejmującą trzy etapy:
ETAP I – prace przygotowawcze,
ETAP II – tworzenie projektu budżetu
ETAP III – prace uchwałodawcze.

Można przypuszczać, że prace przygotowawcze zostały w części lub w całości pominięte.
Czy skarbnik jako główny księgowy budżetu sprawował kontrolę nad przebiegiem prac dotyczących opracowania projektu budżetu Gminy? (§ 8.2. Regulaminu organizacyjnego UGiM w Goleniowie). Jest to wysoce wątpliwe skoro wystąpiły poniższe zaniechania w wypełnianiu zapisów Etapu I.

W etapie przygotowawczym do 15 września radni indywidualnie, przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy (sołectw, osiedli), przedstawiciele komitetów społecznych, mieszkańcy gminy, Stowarzyszenia, organizacje, kluby sportowe itp. składają wnioski do budżetu.
Czy i jakie wnioski zostały złożone? Na to pytanie, pomimo podejmowanych wielokrotnie prób, radny Krzysztof Zajko odpowiedzi nie uzyskał. Nie uzyskał również dostępu do Rejestru wniosków (opisywaliśmy ten przypadek TU https://goleniow.net/2020/12/30/historia-jednego-wniosku-czyli-jak-miec-radnego-w-glebokim-powazaniu/), który winien być prowadzony, jednak w Urzędzie się go nie prowadzi.

Do 15 września Komisje Rady Miejskiej wypracowują wnioski do budżetu i składają je w Biurze Rady; Biuro Rady przekazuje wnioski Dyrektorom Wydziałów merytorycznych i do rejestru.
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej nie potwierdzają faktu podjęcia chociażby prób wypracowywania wniosków.

Do 25 września Komisja Budżetu przygotowuje uchwałę w sprawie wskazówek do opracowania projektu budżetu Gminy.
Ostatnia uchwała w sprawie wskazówek do opracowania projektu budżetu Gminy Goleniów, jaką znaleźliśmy w wykazie uchwał Rady Miejskiej, pochodzi z 27 sierpnia 2014 r. (Uchwała Nr XLVIII/547/14).

Podsumowując – brak uchwały Rady Miejskiej w sprawie wskazówek do opracowania projektu budżetu Gminy Goleniów dobitnie świadczy o odsunięciu przez burmistrza radnych w pracach przygotowawczych etapu I tworzenia projektu budżetu.

Znając powyższe fakty nie dziwi, że przynajmniej część radnych nie ma zamiaru być marionetkami w rękach burmistrza.

Kolejny wpis w innym tonie, albo ludzi którzy nic nie rozumieją albo mają interes w tym aby popierać łamiącą prawo ekipę Krupowicza

 

Obowiązek czego? Popierania łamiących prawo, popierania uczestniczenia w tym akcie? Czyż bunt, który podjęli Ci radni w tej sytuacji nie jest przejawem dbania o interes społeczny. Czyż nie podpisywanie się pod haniebnymi działaniami Burmistrza , jest nie tylko ich obowiązkiem , przywilejem a nawet POWINNOŚCIĄ w stosunku do nas obywateli? Czyż to Burmistrz nie wykazuje swoim postępowaniem dziecinadę?

 

Na koniec bardzo dobry komentarz, kończący nasz artykuł wpisem będący świetnym podsumowaniem.

“Panie burmistrzu dziękujemy, że pozwala Pan sobie i Skarbnikowi na odsuwaniu radnych od prowadzenia prac przygotowawczych nad projektem budżetu.”

(red.)

 

 

P.S. Dziękujemy za współudział w pisaniu tego artykułu mieszkańcom gminy, dzięki Wam w zasadzie ten artykuł napisał się sam .

Dodaj komentarz