Bezpłatna rehabilitacja – WWRD

WWRD – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, to jedna z kilku możliwości zapewnienia maluchowi bezpłatnej terapii. Komu przysługuje ? Każdemu dziecku od 0 do 7 roku życia, chyba, że na mocy orzeczenia będzie miało odroczony obowiązek szkolny, wówczas pociecha może korzystać z tego przywileju, aż do momentu wkroczenia w mury szkoły.

Kto wydaje opinię o WWRD ?

Opinię wydaje właściwa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, zważywszy na miejsce zamieszkania dziecka. Dla dzieci zamieszkałych na terenie miasta i gminy Goleniów taką opinię wydaje PPP w Goleniowie ul. Maszewska 2.

Od czego rodzic/opiekun winien zacząć ?

Po pierwsze, od sprawdzenia czy dziecko rozwija się prawidłowo i czy rodzica obawy – jeśli takie ma – są zasadne.

Jak i gdzie dokonać badania bezpłatnie ?

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, wbrew opinii wielu z nas, nie zajmuje się jedynie dziećmi przedszkolnymi czy szkolnymi. Poradnia zobligowana, jest przez przepisy prawa, do diagnozowani i udzielania wsparcia terapeutycznego wszystkim dzieciom, również tym nowo narodzonym. Każdy rodzic/opiekun, jeśli tylko ma obawy co do prawidłowego rozwoju swojego maluch, bez żadnych opłat, ma prawo złożyć wniosek do w/w placówki o jego przebadanie pod kontem swoich wątpliwości.

Jeśli specjalista / specjaliści podczas badania stwierdzą nieprawidłowości rozwojowe, wówczas kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka. Wniosek taki jest dostępny na stronie PPP w zakładce rodzice. Niestety, nader często, przez niektóre poradnie, stosowana jest spychologia polegająca na zepchnięciu na rodzica/ opiekuna dostarczenia do placówki tzw. gotowca czyli całej dokumentacji medycznej, w której specjalista – lekarz wydaje opinię wskazując niepełnosprawność . Oczywiście, rodzic jak najbardziej ma prawo skorzystać z tej możliwości i na własną rękę skolekcjonować wszystkie niezbędne dokumenty. Tu należy jednak wskazać, iż praktycznie skutkuje to udaniem się do prywatnego gabinetu lekarskiego, co w dalszej konsekwencji równa się pokryciu kosztów badania z budżetu domowego. A co jeśli rodzic nie ma wolnej gotówki na ten cel ? Czy zmuszony jest oczekiwać w długiej kolejce do specjalisty celem uzyskania w/w dokumentacji medycznej ? Odpowiedz brzmi NIE !!!

Ustawodawca bowiem przewidział takie okoliczności i wprowadził zapis w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. W § 6 w punkcie 8 w/w rozporządzenia czytamy: Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w ust. 3–5, albo dołączona przez niego do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia lub opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia lub opinii przeprowadzają specjaliści poradni wskazani przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności, z wyłączeniem badań niezbędnych do wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4–6.

Dla rodzica/ opiekuna oznacza to w praktyce tyle, iż to nie po jego stronie leży konieczność zdiagnozowania dziecka i dostarczenia dokumentów, a po stronie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Warto o tym pamiętać, gdyż placówki uwielbiają bazować na niewiedzy rodzica, nakładając na niego konieczność dostarczenia wszystkich dokumentów.

Kiedy dokumentacja nie wymaga już żadnych uzupełnień, wydana zostaje Opinia o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka, w której to zespół specjalistów, określa jakiego wsparcia potrzebuje maluch.

Które placówki na terenie Gminy Goleniów świadczą usługi terapeutyczne w ramach WWRD, o tym przeczytacie Państwo za tydzień.

W razie pytań zapraszam lub potrzebujecie porady prawnej w tej kwestii zapraszam na nasz FunPage: https://www.facebook.com/portal.goleniow lub e- mail: [email protected]

 

Pozdrawiam serdecznie,

… wasza XYZ …

Dodaj komentarz