Porządek Obrad

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Odczytanie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXV sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej
  w dniu 25 listopada 2020 r.
 4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Goleniów do Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie.
 5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze gminy Goleniów.
 6. Projekt budżetu Gminy Goleniów na rok 2021:
 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej;
 2. odczytanie opinii stałych komisji w sprawie projektu budżetu wraz z ich wnioskami;
 3. odczytanie zaopiniowanych przez Komisję Budżetu wniosków zgłoszonych przez
  1/3 składu Rady, przedstawienie stanowiska i wniosków Komisji Budżetu w sprawie projektu budżetu oraz opinii co do pozostałych wniosków;
 4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 5. przedstawienie stanowiska Burmistrza Gminy w sprawie uwag zawartych w opinii RIO, opiniach komisji i zgłoszonych wnioskach oraz przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu budżetu;
 6. dyskusja nad projektem budżetu, wnioskami, autopoprawkami Burmistrza oraz ich przegłosowanie;
 7. głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.
 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2021-2030.
 2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2020.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Goleniowie na 2020 r.
 4. Interpelacje radnych i zapytania.
 5. Wolne wnioski.
 6. Informacja o działalnoœści między sesjami Burmistrza Gminy.
 7. Informacje o działalnośœci Komisji Rady Miejskiej.
 8. Informacje Przewodniczącego Rady.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Dodaj komentarz