Tak się tylko zarabia w Gminie Goleniów. Czyli 10 tys. za trzy kartki papieru.

12 marca 2018 r. Gmina Goleniów, reprezentowana przez burmistrza Gminy Goleniów Roberta Krupowicza podpisała z Moniką Szpener, prywatnie przyjaciółką domu Państwa Krupowicz, umowę na zadanie pn. ” Zaprojektowanie i wykonanie rzeźby figuratywnej upamiętniającej postać Marszałka Józefa Piłsudskiego”.


Strony ustaliły, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 78 000 zł, w tym:
1.) za opracowanie projektu rzeźby wraz z koncepcją rozwiązania przestrzennego postumentu i umiejscowienia na nim rzeźby oraz zagospodarowania terenu przyległego wraz ze wskazaniem punktów oświetleniowych – 10 000 zł
2.) cena ryczałtowa za wykonanie rzeźby – 68 000 zł.
Wykonawca udzielił 36 miesięcy gwarancji licząc od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.
Inną kwestią czy zapisane trzy kartki papieru (prezentujemy je poniżej) warte były swojej ceny, czyli 10 000 zł?

Minęły dwa lata od wykonania rzeźby oraz jej odsłonięcia, a Marszałek znowu jest w centrum zainteresowania. W chwili obecnej pozostawiony sam sobie, spogląda na opuszczone rumowisko po byłym dworcu PKP i czeka.
Niestety, Zamawiający ogłaszając przetarg pt.”Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo – autobusowym w Goleniowie” nie przewidział przeniesienia w inne, bezpieczne miejsce rzeźby Marszałka Piłsudskiego.
Jeżeli Marszałek dotrwa do końca przebudowy w nienaruszonym stanie, to zostanie przez Wykonawcę posadowiony na postumencie o następujących parametrach technicznych:
– postument w układzie schodkowym w formie dynamicznie ułożonych względem siebie
dwóch czworokątów nieforemnych,
– minimalne wymiary:
a) podest: 350 cm x 350cm x 20 cm,
b) podest: 280 cm x 280 cm x 20 cm,
– materiał postumentu – szary granit.
– oświetlenie: dwa przeciwległe punkty oświetleniowe z lamp ulicznych według ułożenia wskazanego na wizualizacji posadowienia postumentu pod rzeźbę.(którego koszt został “wrzucony” do ceny oferty)

(red.)

Dodaj komentarz