“Obejmując urząd burmistrza Gminy … uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy …”.
Słowa tej przysięgi złotymi zgłoskami powinny być umieszczone w widocznym miejscu w gabinetach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast aby przypominały dla kogo i komu służy ten, który w tym gabinecie w danym momencie urzęduje.
Władza m.in. samorządowa to służba, która jest zobowiązana działać na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, a jej działania winny być jawne!

Po ostatnich wyborach parlamentarnych w Naszej Gminie wypłynął problem umieszczania plakatów wyborczych na obiekcie gminnym wyłączonym z eksploatacji.
Jeden z kandydatów do Sejmu RP ujawnił na fb, że jego Komitet Wyborczy uzyskał ODPŁATNĄ zgodę z Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie na wywieszenie baneru w miejscu, w którym wisiał – czyli na zamkniętej dla ruchu pieszego kładce.

Według przepisów Kodeksu Wyborczego (art.114 ustawy Kodeks Wyborczy) burmistrz niezwłocznie po rozpoczęciu kampanii wyborczej MUSI zapewnić na obszarze gminy ODPOWIEDNIĄ liczbę miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podać wykaz tych miejsc do publicznej wiadomości. Tak też uczynił burmistrz, a właściwie jego zastępca Henryk Zajko. Podał on do publicznej wiadomości listę wyznaczonych miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
W treści obwieszczenia nie znajdziemy jednak informacji o możliwości uzyskania przez Komitety Wyborcze zgody na ODPŁATNE? (art. 110 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – komitetom wyborczym wolno umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia) umieszczanie plakatów i haseł wyborczych w innych miejscach, niewymienionych w Obwieszczeniu, którego właścicielem lub zarządcą jest Gmina Goleniów.  LINK

Czy burmistrz lub upoważniona przez niego osoba może wydawać zgodę, za którą nalicza nota bene zapłatę, na umieszczanie materiałów wyborczych na nieruchomościach, obiektach albo urządzeniach należących do Gminy skoro jest w obowiązku ZAPEWNIĆ !!! ODPOWIEDNIĄ !!! liczbę miejsc przeznaczonych na BEZPŁATNE umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i materiałów wyborczych dla WSZYSTKICH komitetów wyborczych?

Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
Zgodnie z kodeksem wykroczeń art. 63a – kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

A w przyszłym roku planowane są wybory na Prezydenta RP.

(red.)

Dodaj komentarz