Burmistrz Gminy Goleniów ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do rozwoju sportu przez Gminę Goleniów na okres do 31 grudnia 2024 r.

I. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia należy składać w Biurze Obsługi Interesanta UGiM Goleniów przy Pl. Lotników 1 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 17 czerwca 2024 roku (data wpływu do UGiM Goleniów).
Wnioski złożone po 17 czerwca 2024 roku nie zostaną rozpatrzone.

II. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW

Burmistrz Gminy Goleniów rozpatrzy i poda do publicznej wiadomości wykaz klubów sportowych, którym udzielone zostało dofinansowanie w terminie do dnia 28 czerwca 2024 r.

III. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

1. Realizacja zadania zleconego organizacji następuje po zawarciu umowy.
2. Warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie jest akceptacja przez strony postanowień umowy.
3. Zastrzega się prawo odwołania naboru wniosków oraz przesunięcia terminu składania wniosków, a także jego unieważnienia.

IV. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ GOLENIÓW

Na realizację zadań z zakresu finansowania sportu przez Gminę Goleniów w ramach realizacji Uchwały Nr XIX/225/16 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Goleniów przeznacza się środki finansowe w wysokości do 150 000 zł.

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz