Czy Radni mogą być Radnymi – ciekawa interpelacja …

W związku z powołaniem w dniu 07 maja 2024 roku nowego składu radnych Rady Miejskiej w Goleniowie wnoszę przedstawienie wykazu poszczególnych radnych wchodzących w skład obecnej rady miejskiej w Goleniowie wraz ze wskazaniem zajmowanych przez nich stanowisk, a także pełnionych obowiązków służbowych.

Ponadto, wnoszę o wystąpienie do wojewody Zachodniopomorskiego z zapytaniem czy pomiędzy stosunkiem pracy, a pełnioną funkcją radnego nie występują konflikty zawarte w przepisach kodeksu wyborczego ?

Ciekawe których radnych radny Kuszyński miał na myśli ?

Dodaj komentarz