Na ostatniej Sesji – 24.05.2023r – Rada Miejska w Goleniowie  podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów.

Co się zmieniło dla przeciętnego ” Kowalskiego” ?

1. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomowa oczyszczalnia powinny być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia.

2.Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia. Urządzenia należy użytkować w taki sposób, aby nie skutkowało to zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wód podziemnych. Nieczystości ciekłe należy usuwać nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

3. Ścieki gromadzone w osadnikach w przydomowych oczyszczalniach ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji danej instalacji jednak nie rzadziej niż raz na rok.

4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy. Ponad to właściciele nieruchomości mają obowiązek żądać od przedsiębiorcy dokumentów potwierdzających wykonanie usługi opróżnienia zbiornika bezodpływowego lub osadnika w przydomowej oczyszczalni ścieków, celem okazania pracownikowi Gminy upoważnionemu do przeprowadzania czynności kontrolnych w niniejszym zakresie przez Burmistrza Gminy Goleniów.

Zbyt mało koszy na śmieci w mieście ?

Dodaj komentarz