1. Oświata. Przyjęcie do szkół powiatowych podwójnych roczników.

W roku szkolnym 2022/2023 w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych naukę rozpoczęło 240 uczniów więcej niż w roku ubiegłym. Zwiększony nabór jest skutkiem reformy. Wśród przyjętych uczniów jest pół rocznika dzieci urodzonych w 2008 roku (od stycznia
do czerwca), które w 2014 roku obowiązkowo poszły do szkół oraz cały rocznik 2007 (wówczas siedmioletnich).

W I Liceum Ogólnokształcącym im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie nie wystąpiły problemy z naborem do klas pierwszych. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w marcu
2022 r. wystąpiła z prośbą do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na utworzenie w roku szkolnym 2022/2023 dodatkowego oddziału klas pierwszych o profilu językowym
i przedmiotową zgodę uzyskał.

W Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie planowano utworzyć 11 oddziałów (3 oddziały w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego, 5 oddziałów w Technikum nr 1 i 3 oddziały
w Branżowej Szkole I Stopnia). W związku ze znacznie większą niż planowana liczbą chętnych o przyjęcie do ww. szkół, dyrektor Zespołu już na etapie rekrutacji zwrócił się z prośbą
do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów klas pierwszych (1 oddziału w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego
oraz 1 oddziału w Technikum Nr 1). Zgodę oczywiście uzyskał.

W Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie planowano utworzyć
8 oddziałów (5 oddziałów w Technikum Nr 1 i 3 oddziały w Branżowej Szkole
I Stopnia). W Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie nie było konieczności tworzenia dodatkowych oddziałów.

 1. Zdrowie. Zakup nowej karetki.

Powiat Goleniowski przy wsparciu Stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa powiatu goleniowskiego (wpłaty z 1% przy rozliczaniu corocznego PITu oraz z wpłaty indywidualne) zakupił w lipcu ambulans dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie.

Profesjonalna karetka transportowa przeznaczona jest do przewozu poszkodowanych, pacjentów leżących i siedzących, do transportu między szpitalami oraz do przewozu narządów bądź krwi.

Stowarzyszenie zebrało 7.228 zł przekazanych przez mieszkańców naszego powiatu. Pozostałe 2.772 zł przekazało ze środków własnych, zaokrąglając kwotę wsparcia do wysokości 10.000 zł. Całkowity koszt karetki wyniósł 443 323,23 zł. Źródła finansowania: Powiat Goleniowski – 97,75% (z własnego budżetu), Stowarzyszenie na rzecz powiatu goleniowskiego – 2,25%.

 1. Pomoc społeczna. Inwestycja w Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie.

Zadanie: Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej
w Nowogardzie – dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Roboty budowlane: SL CONSTRUCTION Sebastian Lityński Spółka Komandytowa,
ul. Pomorskiej 60 B, 74 – 100 Gryfino. Wartość umowy: – 6 566 116,39 zł.

Montaż finansowy: 2 665 637,00 zł ze środków NFOŚiGW (dotacja), 3 604 297,39 zł środki własne niekwalifikowane, 296 182,00 zł ze środków NFOŚiGW (pożyczka) kwalifikowane. Razem: 6 566 116,39 zł.

Przedsięwzięcie inwestycyjne będzie polegało na pracach związanych z architekturą budynku tj. wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i termicznych ścian piwnicznych, podziemnych, izolacji termicznych połaci dachowych i stropu nad poddaszem użytkowym, wymianą okien
i renowacji drzwi oraz prace ogólnobudowlane w niezbędnym zakresie, związane z przebudową instalacji wewnętrznych tj. instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej oraz wentylacji.

 1. Inwestycje. Nowy Ład. Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 4101Z na odcinku Pucice – Czarna Łąka.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4101Z na odcinku Pucice-Czarna Łąka. Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

 1. a) zaprojektowanie wymiany nawierzchni asfaltowej drogi klasy Z wraz z ujednoliceniem szerokości jezdni do ok. 6 m, w technologii mas mineralno-asfaltowych wraz z podbudową, oznakowaniu poziomym i pionowym oraz przebudowie przepustów drogowych,
 2. b) likwidacja ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym i infrastrukturą nadziemną,
 3. c) zaprojektowanie stałej organizacji ruchu,
 4. d) zaprojektowanie zjazdów indywidualnych i publicznych,
 5. e) zaprojektowanie chodnika w miejscowości Czarna Łąka wraz z zatokami autobusowymi,
 6. f) uzyskanie prawomocnego tytułu do prowadzenia robót zgodnie z Prawem Budowlanym,
  w szczególności decyzję o pozwoleniu na budowę jeśli jest wymagana lub brak sprzeciwu
  do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.

Koszt dokumentacji: 94.095 zł. Przewidywana wartość inwestycji: 5.270.000 zł.

Tomasz Stanisławski – Starosta Powiatu Goleniowskiego

 

Sukcesy Gminy w 2022 w ocenie Burmistrza

Dodaj komentarz