Burmistrz z zadaniowym systemem czasu pracy.

Całkiem niedawno, bo 24 stycznia 2022 r. burmistrz Gminy Goleniów zarządzeniem nr 23/2022 wprowadził nowy Regulamin Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, który na BIP Urzędu ujrzał światło dzienne w dniu 31 stycznia br.

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr i Szkoleń. To nie pomyłka. Tak zapisano w §4 zarządzenia.

Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych u pracodawcy, bez względu na zajmowane stanowisko oraz wymiar czasu pracy.

Pracodawcą pracownika w Urzędzie jest tenże Urząd, zaś w imieniu Urzędu funkcję pracodawcy wykonuje burmistrz.

Kto w takim razie jest pracodawcą burmistrza? On sam dla siebie jest sterem, żaglem i okrętem? Otóż nie.

Pracodawcą burmistrza jest Urząd Gminy. Czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy – wykonuje przewodniczący rady gminy.

Pozostałe czynności z zakresu prawa pracy wykonuje wyznaczona przez burmistrza osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały. Masło maślane, ale tak właśnie jest.

W Regulaminie mamy ważny zapis – PRACODAWCA (czyli Urząd) ma prawo do określania zakresów czynności pracowników oraz ich egzekwowania.

Czy PRACODAWCA burmistrza skorzystał z przysługującego mu prawa i określił zakres czynności burmistrza Gminy Goleniów? Na stronie BIP Urzędu próżno szukać tej informacji.

Określenie zakresu czynności burmistrza jest wręcz niezbędne ze względu na zatrudnienie go w zadaniowym systemie czasu pracy.

Tłumacząc w wielkim skrócie – zadaniowy czas pracy polega na tym, że pracownik jest rozliczany z ilości zadań, które wykonał, nie zaś z czasu, który musiał poświęcić na swoją pracę. Dla zatrudniającego liczą się wówczas efekty – im więcej zadań zostanie wykonanych, tym lepiej.

Jakie zadania wypełnił Robert Krupowicz od 01 do 13 lutego 2022 r.?

Patrząc na Kalendarium Burmistrza Robert Krupowicz do 04 lutego przebywał na urlopie, 07 lutego o godz. 10-tej spotkał się z dyrektorem GDK i dyrektor Wydziału Edukacji, 9 lutego razem z dyrektor Wydziału Edukacji spotkał się z właścicielką Przedszkola Słoneczna Jedynka i …. i to wszystko.

Od 14 lutego br. możemy się spodziewać dużej ilości wpisów dokonywanych w Kalendarium Burmistrza, opisujących jakie to zadania danego dnia wypełniał Robert Krupowicz.

Takich czynności wymaga wprowadzony Regulamin – pracodawca określa zadania, pracownik te zadania ma wykonać, pracodawca ma pracownika z wykonanych zadań rozliczać.

Postanowienie SN z 27 lutego 2013 roku (sygn. akt II PK 287/12)

Elementem zadaniowego czasu pracy jest wyznaczenie pracownikowi konkretnego zadania (zadań) do wykonania. Przy czym wynikające z art. 140 kp wymaganie „porozumienia” z pracownikiem nie oznacza uzgodnienia, lecz konsultację. W razie sporu, to pracodawca powinien wykazać, że powierzył pracownikowi zadania możliwe do wykonania w czasie pracy wynikającym z ogólnie przyjętych norm czasu pracy.

Mamy jeszcze jedną nowinkę.

Od 14 lutego wchodzi w życie nowy Regulamin Pracy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Wierząc zapisom Regulaminu – od tego dnia Straż Miejska będzie pracowała ponownie na trzy zmiany:

I zmiana –w godzinach od 7.30 do 15.30,

II zmiana –w godzinach od 14.00 do 22.00,

III zmiana –w godzinach od 22.00 do 6.00.

Jak powyższy zapis Komendant SM pogodzi z zapisem §19.3 Regulaminu Straży Miejskiej wydanego zarządzeniem nr 105/2019, który brzmi – Straż pracuje ww dni powszednie w godzinach od 7:30 do 23:00, a także w innym czasie – w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych.- wie chyba tylko on sam i jego przełożony.

Mamy ogromną nadzieję, że radni Rady Miejskiej na sesjach będą dogłębnie Roberta Krupowicza przepytywali i wyświetlali opinii publicznej informacje wyjaśniające, za co tak naprawdę mieszkańcy Gminy płacą burmistrzowi. Bo przecież nie tylko za bycie burmistrzem.

(red.)

Zarządzenie 23/2022

inny ciekawy artykuł

Burmistrz daje, to co kazali zabrać?

Dodaj komentarz