W dniu wczorajszym na oficjalnej stronie Gminy Goleniów opublikowano transmisję z wypowiedzią Roberta Krupowicza, który sprawuje urząd burmistrza.

Z prawdziwą przykrością (?) Robert Krupowicz zakomunikował, że od 07 września br. nie będą wywożone odpady komunalne.

Zacznijmy od tego, że umowa obejmowała odbiór i zagospodarowanie odpadów od:

  1. mieszkańców nieruchomości zamieszkałych,
  2. mieszkańców nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych
  3. nieruchomości Gminy Goleniów.

Stawka 12 zł od osoby dotyczy tylko mieszkańców nieruchomości zamieszkałych.

Pozostałe podmioty objęte umową, która dobiegła końca, rozliczały się na innych zasadach niż mieszkańcy. Tu wyznacznikiem była stawka naliczana od wielkość pojemnika lub worka pomnożona przez ilość pojemników i/lub worków i częstotliwość ich odbioru.

Robert Krupowicz – burmistrz Gminy Goleniów, który sam woli nazywać siebie burmistrzem Goleniowa spowodował, że „śmieci” będą zalegały nie tylko u mieszkańców, ale także na terenach szkół, przedszkoli, Urzędu, Targowiska, wiejskich świetlic, GDK, Ośrodka Pomocy Społecznej, OSiR-u, Biblioteki itd. jak i u drobnych przedsiębiorców, którzy zostali objęci systemem, jako właściciele nieruchomości tzw. mieszanych.

Czyżby Robert Krupowicz nie sprawdził, po powrocie z długotrwałego zwolnienia lekarskiego, zakresu i czasu obowiązywania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów?

Czyżby Robert Krupowicz nie zdawał sobie sprawy, że Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy?

Czyżby Robert Krupowicz nie wiedział, że Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:

  • obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
  • nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
  • zapewniają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady;
  • tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy … (art.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Od dziś każdy mieszkaniec Gminy Goleniów może zawiadomić Wojewodę, który sprawuje nadzór nad organami gminy, że samorząd łamie prawo, nie wykonując zadań własnych.

Wojewoda może wezwać burmistrza do zaniechania naruszeń, a gdy burmistrz nie zastosuje się do wezwania, na wniosek wojewody zostanie odwołany przez Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.). W przypadku odwołania burmistrza Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która do czasu wyboru burmistrza pełni jego funkcję (art. 96 ust. 2 zdanie drugie u.s.g.).

(red.)

Poprzedni artykuł

 Polecamy Informacje w tej sprawie PR Szczecin http://www.radioszczecin.pl/

Dodaj komentarz