„Tancbuda z piwem”, „Rampa kolesiów” – tak w jednej osobie zastępca dyrektora Centrum Inicjatyw Gospodarczych w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie

i Przedstawiciel Stowarzyszenia Rock Hard Ride Free w Goleniowie – reklamuje na swoim profilu na FB otwarcie klubu Rampa (?). Organizatorem wydarzenia jest Rock Hard Ride Free, a współorganizatorami są Teatr Brama i Goleniowski Dom Kultury. Na koncert zaprasza Pomorze Zachodnie.

Stowarzyszenie Rock Hard Ride Free zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń 20.01.2020 r. jako Stowarzyszenie zwykłe.

Stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej jest tzw. “ułomną osobą prawną”. Może zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Źródła finansowania to m.in. składki członkowskie czy dotacje ale nie może prowadzić działalności ekonomicznej (odpłatnej albo gospodarczej).

Stowarzyszenie Rock Hard Ride Free za cel postawiło sobie propagowanie muzyki rockowej poprzez organizowanie koncertów i festiwali rockowych.

Pod koniec lipca br. burmistrz Robert Krupowicz zarządzeniem Nr 167/2021 przyznał Stowarzyszeniu dotację w wysokości 8 000 zł na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” .

Projekt budowy Rampy Kultura i Twierdzy Design został dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Umowę na dofinansowanie podpisali Marszałek Olgierd Geblewicz i burmistrz Robert Krupowicz.

Gmina Goleniów zobowiązała się przez 5 lat od daty płatności końcowej do zachowania trwałości Projektu.

Zgodnie z podpisaną umową naruszenie trwałości Projektu następuje m.in.

a) w sytuacji nastąpienia zmian własności elementu współfinansowanej infrastruktury, które daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,

b) nastąpiła istotna zmiana wpływająca na charakter Projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych celów.

 

(red.)

 

Źródło:

Rejestr stowarzyszeń – http://spow.goleniow.ibip.pl/public/?id=185223

Zachowanie i monitorowanie trwałości Projektu – https://eti.pg.edu.pl/documents/450314/29166274/trwalosc_prezentacja.pdf

Dodaj komentarz