Anna Szczerba – kobieta która nie rozumie pojęcia “rzecznik”

Po publikacji artykułu “W Lubczynie będzie syfiasto !” pojawiły się natychmiast komentarze internautów, a wśród nich wywody pani inspektor ds. mediów Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie Anny Szczerby.

Przypomnijmy, że do obowiązków pani inspektor należy m.in.
redagowanie angażujących postów oraz późniejsze moderowanie dyskusji i odpowiadanie na pytania,
monitorowanie i analiza publikacji o Gminie Goleniów publikowanych w środkach masowego przekazu,
organizowanie odpowiedzi na krytykę prasową dotyczącą Burmistrza Gminy Goleniów oraz podejmowanych decyzjach dotyczących Gminy,

Przypomnieć wypada także treść ślubowania, jakie składa pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym – “Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”.

Wszystko na to wskazuje , że pani inspektor ds. mediów nie zapoznała się z Regulaminem pracy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie oraz z Kodeksem etyki pracownika samorządowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, a jeżeli się zapoznała to nie „wzięła sobie do serca” spisanych słów.

Poniżej przytaczamy wybrane zapisy ze wskazanych powyżej dokumentów.

Z Regulaminu pracy Urzędu:
Do podstawowych obowiązków pracowników należy w szczególności:
1) przestrzeganie prawa,
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z interesantami,
12) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

Z Kodeksu etyki:
Kodeks Etyki zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Goleniów.
Poszanowanie tych wartości i przestrzeganie zasad służy budowaniu efektywnej, uczciwej i przyjaznej administracji samorządowej, a poprzez to kształtowaniu właściwych relacji pracowników Urzędu Gminy i Miasta Goleniów  ze społecznością lokalną.

1. pracownik Urzędu Gminy i Miasta Goleniów ma świadomość służebnej roli administracji samorządowej wobec społeczności lokalnej,
2. przy wykonywaniu swoich obowiązków pracownik Urzędu Gminy i Miasta Goleniów ma zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządowej oraz chroni uzasadnione interesy każdej uprawnionej osoby, a w szczególności:
a. działa tak, aby jego postępowanie mogło być wzorem praworządności i prowadziło do pogłębienia zaufania mieszkańców Miasta do Urzędu Gminy i Miasta Goleniów,
b. wykonuje pracę z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej,
c. pamięta, że swoim postępowaniem daje świadectwo o Gminie Goleniów i jej organach oraz współtworzy wizerunek administracji samorządowej,

Źródło:
– Zarządzenie Nr 4/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie
– ZARZĄDZENIE NR 5/2013 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie
– ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Wyjątkową posiada zdolność Pan Burmistrz Krupowicz wybierania ludzi na stanowisko rzecznika, którzy zamiast godnie Go i urząd reprezentować, a tym samym nas mieszkańców, na pytania i komentarze odpowiadają arogancją, butą czy też straszeniem sądem. Ciekawe pojęcie służebności , nieprawdaż?

(red.)

Dodaj komentarz