Do Rady Miejskiej wpłynęła skarga na Burmistrza Gminy Goleniów, w której to skarżąca zarzuca Burmistrzowi:

  1. Nie zastosowanie przepisów ustawy prawa oświatowego, w tym skrajne naruszenie art. 57 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4.)
  2. Nie zastosowanie przepisów ustawy prawa oświatowego, w tym skrajne pominięcie art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378, z 2021 r. poz. 4.)

W uzasadnieniu przedmiotowej skargi czytamy:

Pan Burmistrz zaniechał jakiejkolwiek kontroli Dyrektorów Szkół na terenie Miasta i Gminy Goleniów, dając im pełną swobodę przy dzierżawie kuchni szkolnych. Świadczy o tym fakt, iż każdy jeden Dyrektor Szkoły w zupełnie innym trybie, poprzez dokonanie dowolnej, a nie swobodnej interpretacji przepisów prawa dotyczących najmu nieruchomości wyrażonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234.), wydzierżawił podmiotom zewnętrznym pomieszczenia szkolne na stołówkę szkolną.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Goleniowie zapytanie ofertowe było skonstruowane wadliwie. Natomiast, w Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej w Krępsku, Szkole Podstawowej w Białuniu, Dyrektorzy dokonali samodzielnie wyboru, bez oficjalnego zapytania ofertowego. Takie postepowanie jest niedopuszczalne i świadczy o zupełnym braku nadzoru Burmistrza nad jego pracownikami.

Burmistrz dopuścił do sytuacji w której wysokość opłat za posiłki dla ucznia w Szkołach Podstawowych  ma charakter komercyjny, ponieważ do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, wykonawca wlicza wynagrodzenia pracowników, składki naliczone od tych wynagrodzeń oraz koszty utrzymania stołówki. Zgodnie z przywołanym artykułem ustawy prawo oświatowe, rodzice (lub ich opiekunowie) uiszczając opłatę za posiłek dziecka powinni płacić wyłącznie za tzw. „wkład do kotła”, pozostałe wydatki związane z zapewnieniem uczniom wyżywienia mają być ponoszone przez Gminę jako organ prowadzący szkoły.  Na marginesie wskazuję jedynie, iż takie same zasady, jak w przypadku stołówek szkolnych, dotyczą organizowania i finansowania wyżywienia w przedszkolach prowadzonych przez gminy w ramach realizacji przez te jednostki samorządu terytorialnego obligatoryjnego zadania własnego z zakresu edukacji publicznej (Wyrok WSA w Lublinie z 23 listopada 2018 r., sygn. akt I SA/Lu 540/18).

Jakie będzie stanowisko Komisji w świetle jasnej wykładni przepisów prawa ? Czy Radni wchodzący w skład koalicji przejrzą na oczy ?

O tym poinformujemy Państwa bezzwłocznie na naszym portalu.

( red.)

Dodaj komentarz