Na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie udostępniony został projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze gminy Goleniów. Propozycja stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny to 30 zł od osoby. Kompostujący odpady w przydomowym kompostowniku mają zniżkę w wysokości 3 zł od osoby. Za brak wypełniania obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny ma wynosić 60 zł od osoby miesięcznie.

Do projektu dołączono kalkulację stawki miesięcznej. Dokument ten powinien zawierać informacje o kosztach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który obejmuje koszty:
1.) odbierania odpadów,
2.) transportu odpadów,
3.) zbierania odpadów,
4.) odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
5.) obsługi administracyjnej systemu,
6.) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

Przedstawiona przez Urząd kalkulacja sprowadziła się, ogólnie rzecz ujmując, do informacji o kosztach brutto usługi i średniej liczby ilości mieszkańców.
Link do projektu uchwały – http://bip.goleniow.pl/unzip/goleniow_23888/19_11_2020_09_33_08_05._podwyzszenie_stawki_oplaty.pdf
Urząd zapomniał poinformować radnych, że zawarł z PGK dodatkową umowę na Realizację zadania prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK), której wartość opiewa na 13 990,32 zł netto?

Jednym z obowiązków gminy wynikającym z realizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest „prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych” (Art. 4 ust. 2 p1 lit. a).
W skrócie – PSZOK to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą oni pozostawić posegregowane odpady komunalne.

Kto może dostarczać odpady selektywnie zebrane do Naszego PSZOK-u? Wg. zawartej umowy i mieszkańcy i inne podmioty objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, m.in. ZAZ, OSiR, CAL, OPS, a także wybrane sklepy, które zostały wskazane (w sumie nie wiadomo przez kogo, gdyż radna Danuta Faryniarz do dnia dzisiejszego nie otrzymała żądanej informacji w tym temacie) jako te znajdujące się na terenie nieruchomości tzw. “mieszanych” itd., itp.

Dodatkowe punkty w zawartej umowie mówią o uruchomieniu mobilnych PSZOK-ów na terenie miasta i gminy, ale tylko w terminach wynikających z harmonogramu, przyjmujących meble i inne odpady wielkogabarytowe, oraz przyjmowanie w PSZOK innych frakcji selektywnie zebranych dostarczonych przez mieszkańców i inne podmioty, według stawek opłat przyjętych przez Spółkę.

Dotychczasowy PSZOK posiadający wszelkie pozwolenia środowiskowe, a przede wszystkim Regulamin mieścił się do dnia 11 września 2020 r. na ulicy Marii Konopnickiej 12. Tego dnia straciło moc Porozumienie Nr 804/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. z późniejszymi zmianami.

Umowę podpisał wiceburmistrz Henryk Zajko, który przejął zadania i kompetencje burmistrza, a od 2013 r. jest w Gminie osobą odpowiedzialną za gospodarkę komunalną.

(red.)

Dodaj komentarz