Trwa XVIII Sesja Rady Miejskiej w Goleniowie

Porządek obrad
XVIII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie
w dniu 29 kwietnia 2020 r. (środa) godz. 11.00

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Odczytanie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XVII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej
w dniu 05 lutego 2020 r.
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji w partnerstwie
projektu „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w SP Kliniska
Wielkie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji
przedszkolnej.
5. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
linii elektroenergetycznej 220kV Morzyczyn-Recław.
6. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego działkę nr 90/1 w obrębie geodezyjnym
Dobroszyn oraz działki nr 89/1 i nr 109/1 w obrębie geodezyjnym Nadleśnictwo
Kliniska.
7. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów obejmującego teren w obrębie
ewidencyjnym Łozienica-Goleniowski Park Przemysłowy.
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleniów na 2020 rok.
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Goleniów.
10. Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości położonych na obszarze Gminy Goleniów, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
11. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat na obszarze gminy Goleniów.
12. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze
gminy Goleniów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę.
13. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na obszarze Gminy Goleniów.
14. Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Goleniów.
15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych świadczonych przez
przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie tych usług.
16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia
nieruchomości gruntowej, położonej w Goleniowie przy ulicy Jodłowej.
17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXIX/337/13 Rady Miejskiej w
Goleniowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
i dworca, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Goleniów udostępnionych dla
operatorów lub przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz
ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
18. Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy
Goleniów oraz określenia sezonu kąpielowego.
19. Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki.
20. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.
21. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r. (projekt złożony przez Klub
radnych Ruchu Miejskiego).
22. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Goleniów na lata 2020-2030.
23. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od
nieruchomości.
24. Projekt uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych oraz opłaty targowej,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
25. Projekt uchwały w sprawie stanowiska w przedmiocie przeprowadzenia wyborów na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w stanie epidemii koronawirusa w Polsce.
26. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Goleniów.
27. Interpelacje radnych i zapytania.
28. Wolne wnioski.
29. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
30. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
31. Informacje Przewodniczącego Rady.
32. Zamknięcie obrad sesji.

 

Dodaj komentarz