Zarządzeniem Nr 20/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. burmistrz ogłosił, że z dniem 01 maja 2019 r. nastąpi wzrost stawki bazowej za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Goleniów. Natychmiast zarządca (w naszym wypadku GTBS Sp. z o.o.) powiadomił lokatorów listem poleconym o decyzji burmistrza, pomijając oczywiście mały szczegół, a mianowicie to, że przy planowanej podwyżce należy powiadomić najemcę o wypowiedzeniu dotychczasowych stawek czynszu i wyjaśnić, które składowe ulegają zmianie. Brak powiadomienia na piśmie skutkuje tym, że lokator nie musi podporządkować się nowym stawkom.

Każdy najemca lokalu mieszkalnego powinien zapoznać się z art. 8a. ustawy o ochronie praw lokatorów, aby znać swoje prawa oraz obowiązki właściciela.

Tryb podwyższenia czynszu przez właściciela lokalu:

1.
Właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia.
2.
Termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy.
3.
Wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.
4.
Podwyżka w wyniku której wysokość czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w skali roku przekroczy albo następuje z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w ust. 4a albo w ust. 4e. Na pisemne żądanie lokatora właściciel, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania, pod rygorem nieważności podwyżki, przedstawi na piśmie przyczynę podwyżki i jej kalkulację.

Zarządzeniem Nr 44/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. burmistrz Gminy Goleniów powołuje Zespół ds. przygotowania “Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy” . Ważne, że Zespół powoływany został na czas przygotowania i uchwalenia przez Radę Miejską „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy” . Komu burmistrz powierzył wykonanie zarządzenia? Oczywiście dyrektorowi Wydziału Gospodarki Gminnej.
Powołany Zespół powinien natychmiast, z kopyta zabrać się do “roboty”, gdyż od 2013 r. Gmina Goleniów nie posiada “Wieloletniego programu” zaś w międzyczasie Prokurator ujawnił, że uchwały Rady Miejskiej na podstawie których burmistrz wydawał zarządzenia o podwyżkach czynszu, są wykluczone z kręgu aktów prawa miejscowego. Co ciekawe burmistrz Gminy Goleniów w uzasadnieniu zarządzenia nr 84/2019 z dnia 26 marca 2019 r. podkreśla, że “… Biorąc pod uwagę powyższe odstępuje się od dalszego posługiwania się w/w uchwałami, tym bardziej tworzenia na ich podstawie innych aktów prawa miejscowego …”.

Mamy rok 2020. Do dnia 08 stycznia 2020 r. do Biura Rady Miejskiej nie wpłynął projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Goleniów.
Pod koniec roku 2019 Rada uchwaliła budżet Gminy Goleniów, gdzie zaplanowane są wpływy z najmu mieszkań komunalnych. Ich planowana wielkość staje się wielce wątpliwa, gdyż brak jest prawa miejscowego, które regulowałoby wysokość, a przede wszystkim sposób wyliczania czynszu dla poszczególnego lokalu mieszkalnego, a tym samym możliwość planowania realnych wpływów (fantazjować zawsze można).

Nie ulega wątpliwości, że czynsz za lokal płacić trzeba. Problem polega na tym, że właściciel mieszkania komunalnego (Gmina Goleniów reprezentowana przez burmistrza Roberta Krupowicza) całkowicie ignoruje fakt, iż obecna wysokość czynszów została ustalona na podstawie Uchwał Rady Miejskiej, które są wycofane z obiegu prawnego.
Istną kołomyję zafundował właściciel mieszkań komunalnych i socjalnych.

Czy ustalona wielkość opłaty za mieszkania socjalne, które oddano niedawno do użytkowania jest legalna? Brak jest przecież prawa miejscowego regulującego sposób naliczania czynszów.

(red.)

Dodaj komentarz