Ma zostać niebawem wydana decyzja o budowie w miejscowości Budno “Zakładu do produkcji karbonizatu”- czyli mówiąc potocznie SPALARNA OPON !!!

O całej sprawie nasz portal dowiedział się zupełnie przypadkiem. Zostaliśmy zaalarmowani przez zaniepokojonych mieszkańców miejscowości Budno, którzy w tej sprawie muszą działać bardzo szybko. Termin wydania zgodny na planowaną inwestycje chylił się praktycznie ku końcowi.

Mieszkańcy są zdeterminowani wiedząc jak daleko idące skutki powstaną w momencie uruchomieniu spalarni opon w ich miejscowości. Z ogromnym zaangażowaniem napisali protest w tej sprawie w którym jasno wskazują konsekwencje wydania pozytywnej decyzji w/w sprawie.

Poniżej prezentujemy Państwu treść protestu:

Dotyczy obwieszczenia Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13.07.2021r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu do produkcji karbonizatu zlokalizowanego na terenie części działek nr 117/44, 117/29 obręb geodezyjny Budno, gmina Goleniów.

Po przeanalizowaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgłaszamy w formie protestu Rady Sołeckiej i mieszkańców Budna (zebranie z dn. 07.08.2021r.) następujące uwagi i zastrzeżenia, które naszym zdaniem dyskwalifikuje wskazaną lokalizacje projektu, a mianowicie:

 1. zgodnie z raportem planowana inwestycja pod nazwą “zakład do produkcji karbonizatu” jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięciu mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W myśl przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 26 września 2019r. W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2019r. Poz. 1839);
 2. zaniżone wielkości i parametry przedsięwzięcia (wielkość produkcji, ilość dostarczanego surowca do karbonizacji) powoduje, że planowane przedsięwzięcie (instalacje) nie będzie wymagało uzyskania pozwolenia zintegrowanego;
 3. W trakcie istniejącego już i pracującego przedsięwzięcia, nikt nie jest w stanie zmusić inwestora do utrzymania tak zaniżonych parametrów produkcji (nikt nie może zabronić przedsiębiorcy rozwoju);
 4. Brak w myśl obowiązujących przepisów prawa w Polsce realnej możliwości kontroli przedsięwzięcia, jeżeli chodzi o rzeczywistą wielkość produkcji oraz rodzaju surowca przeznaczonego do produkcji (materiały bezpieczne i niebezpieczne);
 5. Brak całodobowego monitoringu produktów ubocznych procesu produkcyjnego (w tym spalin) pomimo prawnego obowiązku;
 6. Jeżeli chodzi o substancje, szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska w raporcie nie ujęto wielu bardzo szkodliwych związków, które powstają przy karbonizacji metodą pirolizy m.in. dioksyn i furanów. Są to substancje kancerogenne powodujące wg Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska EPA, raka, niezdolności do utrzymania ciąży , zmniejszenie płodności, cukrzyce, trudności w uczeniu się, osłabienie układu odpornościowego, problem z płucami, zaburzenie skóry, obniżenia poziomu testosteronu i wieloma innymi;
 7. Według opracowania Stanisława Linerta z marca 2011r. (specjalista d/s ochrony środowiska i inspektor Ochrony Środowiska) istotnym problemem w karbonizacji metodą pirolizy jest ilość i jakość emitowanych gazów odlotowych;

Zaburzenia mogą pojawiać się w najlepiej opracowanym procesie technologicznym inicjujące w spalinach produkty, które nie powinny się tam znaleźć. Największy niepokój budzą WWA dioksyny i furany. W gazach po spaleniu mogą zachodzić reakcje odtwarzające WWA tzw. Synteza “de novo”;

 1. Brak w raporcie opracowania wielkości i rodzaju zanieczyszczeń powstających w czasie ewentualnych awarii i rozruchu;

Badania firmy Toxicowatch określają 5-10 mg dioksyn na jeden przypadek zimnego rozruchu. Roczna emisja spalin szacowano na ok. 5 mg dioksyn w normalnych warunkach.

 1. W raporcie zakłada się kontrolę emisji spalin okresowo w czasie ustalonej produkcji przez akredytowane przez inwestora labolatorium;
 2. Instalacja pochodni awaryjnej na zewnątrz o parametrach – wys. 6m, średnicy 1000 mm
  do wyrzucania spalanych gazów bez kontroli do atmosfery w każdej sytuacji awaryjnej.

Zgodnie z powyższymi proponowana inwestycja w ogromnym stopniu jest zagrożeniem dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.

Wziąwszy pod uwagę powyższe zastrzeżenia i uwagi oraz to, że:

 1. Inwestycja usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych (ok. 260m) oraz nowopowstającego osiedla mieszkaniowego;
 2. Bezpośredniej bliskości ujęcia wody pitnej dla mieszkańców Budna i Podańska (ok. 350m) nieujętego w raporcie;
 3. W bezpośredniej bliskości pól uprawnych, magazynów zbożowych oraz mający bezpośredni związek z wielkością i jakością płodów rolnych.

Oraz w oparciu o opinię mieszkańców wsi Budno na zebraniu w dniu 07.08.2021r. mieszkańców i uprawnień jakie daje Radzie Sołeckiej ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) i z uprawnieniami jaki daje nam statut gminy jako jednostce pomocniczej sprzeciwiamy się kategorycznie takiej lokalizacji przedsięwzięcia. Do protestu dołączymy w najbliższym czasie petycję mieszkańców sprzeciwiających się tej lokalizacji inwestycji.

W najbliższym czasie zostanie zwołane zebranie ogólne mieszkańców wsi Budno, na którym zostanie zaproponowany mieszkańcom wsi projekt uchwały blokującej tą inwestycje do przegłosowania.

podpisano: Rada Sołecka Wsi Budno

Protest natychmiast trafił na Biurko Burmistrza, który bezzwłocznie wydał decyzję w sprawie odroczenia terminu wydania decyzji pozwalającej na budowę. Wydanie decyzji można odroczyć do 50 dni. Taki ruch ze strony Burmistrza, w naszym odczuciu, to danie sobie czasu na zbadanie problemu.

Czy Burmistrz stanie po stronie mieszkańców Gminy Goleniów, czy zawalczy o nasze życie i zdrowie ? Będziemy Państwa informować na bieżąco …

(red.)

 

P.S. O podobnej sprawie pisaliśmy już 5 lat temu http://goleniow.net.pl/news.php?extend.6216

 

 

Dodaj komentarz