Dziękujemy Radnym Krupowicza! A teraz za łopaty i wywozić gabaryty !

Na początek trochę teorii.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy jest aktem prawa miejscowego, a zatem wiąże on wszystkich, którzy znajdują się na terenie gminy.
Regulamin reguluje podstawowe zasady zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ładu i porządku na terenie gminy.

Uchwalenie regulaminu jest obligatoryjne. Organem właściwym do jego uchwalenia jest rada gminy. Projekt uchwały w tym przedmiocie przygotowuje burmistrz.
29 kwietnia 2020 r. Rada Miejska w Goleniowie przyjęła obowiązujący Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów.

Poniżej prezentujemy Państwu niektóre uwagi, jakie zgłaszali radni do wniesionego przez burmistrza Regulaminu.

Radny Krzysztof Zajko –„Ale mamy przyjąć Regulamin. Regulamin dotyczy całej Gminy i mieszkaniec,jak będzie chciał zapoznać się z Regulaminem będzie czytał to, co jest napisane w Regulaminie, a nie będzie biegał po innych uchwałach. Dlatego warto by ten § 6 ust. 1 napisać tak, żeby był on czytelny kogo on dotyczy, jeśli taka jest intencja wnioskodawcy”.

Radna Aleksandra Muszyńska –„Ja bym chciała, aby ten Regulamin był jasny i przejrzysty dla naszego mieszkańca i to nie tworzyłoby się jakieś wielkie tomisko, bo ten Regulamin ma 10 stron. Ten Regulamin, Pani Przewodnicząca, też ma służyć mieszkańcom, a nie prawnikom”.

Radny Krzysztof Zajko –„W§ 11 ust. 1 w mojej ocenie mamy podobny przypadek do § 6 ust. 1, gdzie jest napisane, że „właściciele nieruchomości także użytkownicy pojemników zapewniają utrzymanie pojemników przeznaczonych do odbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym po przez m.in. preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady, nieprzyjemne zapachy”. Czyli mam czyścić kubły i nie wiem, co z tym robić. Pewnie zaraz usłyszę, że jest to gdzieś indziej napisane. Dlaczego to nie może być, tak jak powiedziała Pani Muszyńska, napisane dla Jana Kowalskiego, że by się nie musiał posiłkować cennym głosem Pana mecenasa, czy innego prawnika, żeby zrozumieć, co autor miał na myśli. Tutaj z tego, co czytam literalnie wynika, że właściciel nieruchomości ma umyć i posprzątać pojemnik”.

Radny Łukasz Mituła –„Ja faktycznie widzę tutaj jedną zależność. To jest pierwszy projekt uchwały, który w ogóle był dyskutowany i nic z tych uwag w całej dyskusji nie zostało wzięte pod uwagę i dalej mamy w takiej pierwotnej postaci. A przypominam np. kwestie związane z odbiorem odpadów. Tutaj mamy, że na zabudowie wielorodzinnej odpady zbierane w sposób selektywny raz na dwa tygodnie. Proszę Państwa, jeżeli my zaczynamy w sposób selektywny na podstawie przyjętych rozwiązań zbierać, cena pozostaje na poziomie 12 zł, to ilość odpadów zbieranych selektywnie znacząco wzrośnie. Jeżeli ktoś dzisiaj robi selektywną, albo przynajmniej próbuje robić selektywną zbiórkę odpadów, to wie ile ma tych worków np. z plastikami i odbiór raz na dwa tygodnie z zabudowy wielorodzinnej uważam za nieporozumienie. To trzeba odbierać, co tydzień. Mniej powinno być w tej sytuacji odpadów nieselektywnych, które będą za wyższą opłatę. Przecież w tej chwili taka zmiana ma nastąpić, a Państwo tego nie bierzecie pod uwagę. Więc ja ubolewam nad tym, że żadne wnioski nie zostały wyciągnięte. Ja chciałbym zagłosować za, żeby można było zorganizować przetarg, żebyśmy byli Gminą która w sposób selektywny zbiera. Nie jestem przeciwko podwyżce, ale za racjonalizacją tej opłaty, czyli niech ktoś udowodni, że faktycznie tyle trzeba zapłacić i ja to poprę. Na dzisiaj takiej argumentacji nie widzę, jeżeli chodzi o tą taryfę przedstawianą w tym projekcie, więc wracam do pytania do autorów tego projektu. Czy odbieranie raz na dwa tygodnie z zabudowy wielorodzinnej odpadów w sposób selektywny uważacie Państwo za dobre rozwiązanie” ?

Radna Aleksandra Muszyńska –„Pani Przewodnicząca, ja nie tworzę tu polityki krajowej, tylko dbam o interes mieszkańca i chcę, aby po otrzymaniu tego Regulaminu on w jasny sposób to interpretował. Wiele przepisów wymaga porad prawników, ale chyba nie jesteśmy od tego, aby tworzyć taki zapis, żeby mieszkańcy byli częstymi klientami radców prawnych, tak? A do Pana zgryźliwych uwag, proszę wybaczyć, ale ja nie będę się odnosić, bo to tylko i wyłącznie świadczy o Panu i nie będę tego kontynuować. Biorę się do merytorycznych tutaj uwag. § 7 pkt 2 uważam, iż tu powinno być zastosowane słowo „i” „do selektywnego zbierania odpadów należy stosować pojemniki” i tutaj powinna być autopoprawka zrobiona „i worki o następującej kolorystyce”. Jest słowo „lub”,a wydaje mi się, że ten paragraf służy tylko i wyłącznie wyjaśnieniu kolorystki. A ten „lub” daje nam wybór”.

Zastępca Burmistrza Gminy Goleniów Henryk Zajko –„Podtrzymujemy swoje stanowisko”.

 

Jak się można było spodziewać „głos rozsądku” radnych spoza Klubu Roberta Krupowicza był głosem wołającego na puszczy.
Bez zastanowienia, głosami radnych z Klubu Roberta Krupowicza, Regulamin w formie przedstawionej przez burmistrza, został przez Radę przyjęty.

Przeanalizujmy zapisy Regulaminu w temacie odbioru gabarytów.
W § 1. przeczytamy, że Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów dotyczące m.in. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
W § 2. czytamy, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gdzie jako odpad komunalny podlegający selektywnej zbiórce wymienia się m.in. meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
W § 3. przeczytamy, że właściciele nieruchomości, którzy są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Goleniów, przekazują selektywnie zebrane odpady komunalne, takie jak: papier metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji (zmieszane) – i tu ciekawostka – także meble i inne odpady wielkogabarytowe – bezpośrednio z nieruchomości podmiotowi wykonującemu usługi odbierania odpadów komunalnych, poprzez wystawienie ich w dniu poprzedzającym zbiórkę przed nieruchomość, w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia i nie utrudniały ruchu pieszych i pojazdów, bądź w miejsce dostępne dla pracowników podmiotu wykonującego usługę w miarę możliwości bez konieczności otwierania wejścia na nieruchomość.

Pozostałe wymienione w Regulaminie odpady, tj. przeterminowane leki, chemikalia, odpady niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych Jan Kowalski dostarcza do np. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Przejdźmy teraz do zapisów § 13, gdzie ustalono częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, których właściciele są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Goleniów.
W tym paragrafie wymieniono częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych, papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła, a zapomniano o meblach i innych odpadach wielkogabarytowych.
Podsumujmy:
Regulamin wskazuje, że meble i inne odpady wielkogabarytowe mają być odbierane przez wykonawcę usługi bezpośrednio z nieruchomości w dniu zbiórki odpadów.
Regulamin nie wskazuje częstotliwości odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.
Co ciekawe UCHWAŁA NR XVIII/218/20 RADY MIEJSKIEJ W GOLENIOWIE z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na obszarze gminy Goleniów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę również nie precyzuje! częstotliwości odbioru od mieszkańców mebli i innych odpadów wielkogabarytowych . Przeoczenie czy celowe działanie?

Bezsprzecznie należą się podziękowania dla tych „złych” (opozycja) radnych za zaangażowanie, przygotowanie do merytorycznej dyskusji, za podjęcie próby obrony interesów mieszkańców Gminy.

Bezsprzecznie należą się „podziękowania” radnym z Klubu Roberta Krupowicza. „Podziękowanie” należy się za waszą krótkowzroczność, brak wyobraźni i w konsekwencji przegłosowanie bubli prawnych, które doprowadziły m.in. do zalegania na terenie miasta Goleniów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.

(red.)

Źródło
PROTOKÓŁ Nr XVIII/20 z przebiegu XVIII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 29 kwietnia 2020r. –
– Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Goleniów –

Foto: Wpis Radnego KLUBU KRUPOWICZA na FB

Dodaj komentarz