Dnia 10 maja 2023 r. do Rady Miejskiej w Goleniowie wpłynęła skarga mieszkańców wsi Mosty na Burmistrza Miasta i Gminy Goleniów.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniach w dniach 17 maja oraz 12 czerwca 2023 r. rozpatrywała skargę mieszkańców Gminy Goleniów dotyczącą wniosku mieszkańców z dnia 20 października 2022 r. o usunięcie zagrożenia w postaci rosnących drzew (lip) przy drodze gminnej w miejscowości Mosty, w której skarżący zarzucają że Burmistrz Gminy Goleniów nie udzielił odpowiedzi na wniosek mieszkańców w ustawowym terminie.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji szczegółowo przeanalizowała skargę oraz zapoznała się zapoznała się z wyjaśnieniami Burmistrza, a kolejno uznała za zasadną skargę mieszkańców Gminy Goleniów.

Zdaniem Komisji,  z uwagi na fakt, iż doszło do bezczynności Burmistrza Gminy Goleniów w udzieleniu skarżącym odpowiedzi. Zgodnie z art. 35 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. § 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. § 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Zgodnie z art. 36 § 1 KPA O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Źródło informacji – TUTAJ 

 

Informacje Goleniów.net

Już niedługo na Dworcowej będzie jeszcze ciaśniej

(red.)

Dodaj komentarz