W dzisiaj tj. 26.10.2022 odbyła się LIV sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji i zgłaszanie wniosków o jego ewentualne uzupełnienie lub zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia LII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie odbytej w dniu 28 września 2022 r.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Goleniów za rok szkolny 2021-2022.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/151/19 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Goleniów.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/507/21 z dnia 24 listopada 2021 r.
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów dla teren lotniska w Goleniowie.
 8. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów dla terenu osiedla mieszkaniowego „Nad Potokiem” obręb Ciechno.
 9. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć.
 10. Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Goleniów dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Inina.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2022-2028.
 13. Projekt uchwały w sprawie współpracy z Lotos Paliwa sp. z o.o.
 14. Interpelacje radnych i zapytania.
 15. Wolne wnioski.
 16. Informacja o działalności między sesjami Burmistrza Gminy.
 17. Informacje o działalności Komisji Rady Miejskiej.
 18. Informacje Przewodniczącego Rady.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

 

Projekty uchwał

 

Inny ciekawy artykuł

Skarga do Burmistrza na zastępcę

 

Dodaj komentarz