Świeże wieści z Centrum Usług Społecznych

Rozpoczęła się długo wyczekiwana kampania informacyjna, którą wielokrotnie zapowiadał Pan Zbigniew Łukaszewski – Dyrektor CUS w Goleniowie.

Z czego można skorzystać na już  zgodnie z przyjętym do realizacji Programem:

W zakresie usług wspierających:
a) usługa „Centrum Kręgów Wsparcia” – usługa adresowana jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Usługa polega na kompleksowym wsparciu środowiskowym osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin poprzez stworzenie warunków umożliwiających funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością w swoim środowisku życia. Usługa opiera się na pracy z osobą, rodziną, sąsiadami, przyjaciółmi, miejscami aktywności życiowej (budowanie Kręgów Wsparcia) oraz organizacji warsztatów i innych działań edukacyjnych;
b) usługa „Życzliwy telefon” – usługa adresowana do starszych osób samotnych. Usługa to wsparcie obejmujące rozmowę telefoniczną, która może mieć charakter, np.: towarzyski, zebrania in-formacji na temat potrzeb osoby starszej, bieżącej sytuacji, jej stanu zdrowia, samopoczucia – w celu podjęcia działań wspierających i przekazania informacji o zakresie dostępnych usług społecznych. Świadczenie usługi odbywa się w czasie dopasowanym do sytuacji osoby starszej, najlepiej po wcześniejszym ustaleniu terminu takiego kontaktu i jego częstotliwości, nie częściej jednak niż 2 razy w tygodniu;
c) usługa „200 lat” – usługa polega na organizacji uroczystych obchodów urodzin (bądź innego jubileuszu, jak np. pięćdziesięciolecia pracy społecznej) osobie w wieku emerytalnym, w szczególności osobie samotnej w społeczności lokalnej i przy jej zaangażowaniu (aby wydarzenie było niespodzianką, wymagane jest zgłoszenie i zaangażowanie np. sąsiadów);
d) usługa „Pomoc sąsiedzka” – usługa adresowana jest do osób samotnych, niesamodzielnych, wymagających opieki. Obejmuje ona doraźną pomoc wspierająco-opiekuńczą dostosowaną do indywidualnych potrzeb, m.in. pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych. Usługa świadczona będzie przez osoby blisko zamieszkujące niebędące członkami rodziny, które zostały wskazane przez Odbiorcę usługi. Świadczenie usługi odbywać się będzie na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej z CUS w Goleniowie w wymiarze do 10 godzin miesięcznie przez kolejne 3 miesiące.
Wymienione wyżej usługi uruchomione zostały w konsekwencji otrzymanej w dniu 3 marca 2022 r. zgody z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na propozycje zmian w zakresie aktualizacji budżetu usług społecznych.
W ramach usług podstawowych uruchomiono:
a) usługę doradcy osoby/rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji zdrowotnej, gdy członek rodziny uległ wypadkowi lub wystąpiła nagła choroba (np. udar, zawał serca). Usługa może się odbyć wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym – do usługi uruchomiono dedykowany numer telefonu komórkowego 451 051 135. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość spotkania w miejscu zamieszkania. Działania doradcy obejmują m.in. informowanie osoby/rodziny o zakresie możliwych rozwiązań w ramach systemu ochrony zdrowia służących poprawie sytuacji zdrowotnej, wzbudzenie i wzmacnianie motywacji do rozwiązywania problemów i realizacji celów prozdrowotnych, pomoc w zbudowaniu indywidualnego planu działań prozdrowotnych (rehabilitacyjnych, leczniczych), ułatwianie nawiązywania kontaktów z różnymi placówkami medycznymi (publicznymi, niepublicznymi) i podmiotami wspierającymi, pomoc w porządkowaniu i prowadzeniu dokumentacji medycznej i monitorowaniu stanu zdrowia. Przy-gotowano ulotki informacyjne i do 14 marca 2022 r. dostarczono je do 8 punktów, w tym w Goleniowie (4), Załomiu (1), Pucicach (1), Rurzycy (1), Mostach (1). Do pozostałych miejscowości ulotki będą docierać w kolejnych terminach;
b) usługa wsparcie psychologiczne i terapeutyczne – usługa przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów z gminy Goleniów doświadczający stresowych sytuacji życiowych lub cierpiący na zaburzenia psychiczne. Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne jest krótko-terminową formą pomocy (do 10 godzin dla jednej osoby) zawierającą wsparcie w następstwach psychicznych związanych z pandemią COVID 19, polegających między innymi na trudności w utrzymywaniu relacji z rówieśnikami, członkami rodziny, współpracownikami, sąsiadami itp., śmiercią bliskiej osoby, ciągłym stresem, problemami ze snem, brakiem bezpieczeństwa, a także z problemami w adaptacji do nowej sytuacji. Usługa jest również realizowana w formie warsztatów dla nauczycieli, rodziców, opiekunów – maksymalnie 4 spotkania po 2 godziny.
Wnioski można składać w biurze obsługi CUS przy ul. Pocztowej 13 w Goleniowie.
Informujemy jednocześnie, że ze względów proceduralnych (wymagania projektu unijnego) dopiero teraz rozpoczynamy świadczenie usług. Kolejne będą uruchamiane po rozstrzygniętych przetargach i każdy mieszkaniec naszej gminy zgłaszając się do CUS otrzyma pomoc w szerokim spektrum.

Na teraz brakuje papieru toaletowego i mleka

(red.)

Dodaj komentarz