Do roku 2018 funkcjonował w Gminie Goleniów fundusz sołecki, który działa w oparciu o ustawę z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, czyli wyodrębnione w budżecie gminy środki przeznaczone dla sołectw.
Gminom opłaca się tworzyć fundusz sołecki (przynajmniej tak twierdzą fachowcy), gdyż dostają z budżetu państwa zwrot części wydanych z tego funduszu pieniędzy w formie dotacji celowej, która stanowi dochód bieżący budżetu gminy.
Jak możemy przeczytać na stronie https://funduszesoleckie.pl/12,299,klasyfikacja_budzetowa_zwrotu.html ” … dotacja otrzymana tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego nie ma określonego celu. Zastosowanie do niej ma więc art. 50a Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, według którego to rada gminy decyduje o przeznaczeniu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów, stanowiących zwrot poniesionych wydatków na realizację zadań określonych w tych przepisach”.
Rada może decydować, ale tylko w sytuacji kiedy jest o tym poinformowana.
W przypadku Naszej Gminy nie praktykuje się szczegółowego przekazywania informacji dotyczących wpływów do budżetu. Nie praktykuje się również szczegółowego wyjaśniania wydatków z budżetu.

Gminie Goleniów fundusz sołecki zaczął chyba ciążyć. Skarbnik w 2019 r. stwierdził, że “ … Stąd dla nas jest prostsze i dla sołtysów wyodrębnienie tego funduszu w postaci dla danego sołectwa i realizacji tego w roku, dwóch, trzech w zależności od tego, jak to będzie w danym sołectwie wyglądało niż co roku zakończenie, ponieważ Wojewoda tylko roczne wydatki jest w stanie rozliczyć. Inaczej nie przyjmuje wniosków i jest to po prostu niemożliwe, stąd podjęliśmy taką decyzję rok temu. Druga rzecz, która jest ważna to w ustawie o funduszu soleckim przewidziano środki na kilka kolejnych lat. Niestety to dofinansowanie z takich dużych procentów 30, 20, 10 zmniejszyło się już o połowę, ponieważ te fundusze sołeckie rosły, a środki już nie. Stąd wiele gmin po rezygnowało z tych środków w ramach ustawy o środkach funduszu sołeckiego, ponieważ nie łapały się na te maksymalne dofinansowania… “. – Mirosław Guzikiewicz

Tak na marginesie.

Obowiązująca ustawa o funduszu sołeckim w art.3 ust.8 mówi o zwrocie w wysokości 40%,30$ i 20% wykonanych wydatków. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140000301/O/D20140301.pdf
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje o systematycznym wzroście liczby gmin, gdzie realizowany jest fundusz sołecki. Liczba gmin, w których wyodrębniono fundusz sołecki to:
– w roku 2016 – 1510
– w roku 2017 – 1551
– w roku 2018 – 1596
– w roku 2019 – 1593
https://www.gov.pl/web/mswia/fundusz-solecki

“... Dwa lata temu podjęliśmy uchwałę, iż my środki dla sołectw dalej będziemy przeznaczać na potrzeby sołectw tak jakby ta ustawa była, czyli wszystkie te obwarowania, że zebranie sołeckie się zbiera, decyduje i tego nic sołectwu nie zabiera, ale żeby pozbyć się kagańca i ograniczeń, które wynikają z ustawy o funduszu sołeckim sołtysi stwierdzili, że zgadzają się na to, żeby co roku zwiększać im o inflację ten fundusz i jest ta możliwość przenoszenia wydatków między latami… “.– Mirosław Guzikiewicz

W chwili obecnej, chyba nikt oprócz skarbnika nie wie, co decyduje o wysokości kwoty przypadającej dla danego sołectwa? Regulamin prowadzenia gospodarki finansowej wydatków jednostek pomocniczych stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia 64/2019 z dnia 7 marca 2019 r. o tym nie wspomina, a i na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w zakładce “Fundusz dla jednostek pomocniczych” informacji brak.

(red.)

Dodaj komentarz