Zawiązał się Komitet mieszkańców Mosty – Zachodniopomorskie, który postanowił przybliżyć oraz zainteresować szersze grono społeczne planem budowy (dodać należy, że nad głównym zbiornikiem wody pitnej m.in. dla Gminy Goleniów) instalacji do przetwarzania odpadów na terenie wyrobiska Mosty.
Czy lepiej dmuchać na zimne, czy wręcz przeciwnie, czekać na rozwój wypadków? Logika nakazuje wybrać pierwsze rozwiązanie, gdyż jeden ze scenariuszy zakłada możliwość zatrucia wody, a tym samym skazanie w najlepszym wypadku mieszkańców Gminy Goleniów na drastyczne podwyżki w opłatach za wodę pitną oraz jej racjonowanie.
Czego oczekuje Komitet?

W skrócie – poważnego podejścia władz do problemu m.in. zbadania przyczyn zmiany koloru wody na dnie wyrobisk, które spowodowało zanik jakiejkolwiek formy życia w obrębie zbiorników oraz dogłębnej analizy wpływu na środowisko planowanej inwestycji.

Poniżej zamieszczamy list Komitetu mieszkańców Mosty – Zachodniopomorskie.

Dzień Dobry .
Jako komitet społeczny Mosty Zachodniopomorskie pragniemy przybliżyć oraz zainteresować szersze grono społeczne a w szczególności ich przedstawicieli planem budowy przez firmę Len–Kruszywa instalacji do przetwarzania odpadów na terenie wyrobiska Mosty. Dlatego pozwoliliśmy sobie na przesłanie tego listu do Pani/Pana prosząc o wyjątkowo uważne przeczytanie. Oczekujemy w miarę możliwości wsparcia merytorycznego oraz czujności w dalszych poczynaniach administracyjnych.
A TO WSZYSTKO TO NAD NASZYM ZBIORNIKIEM WODY PITNEJ 123. 23 września do Gminy Goleniów wpłynął Raport o Oddziaływaniu na Środowisko PRZETWÓRNI ODPADÓW MOSTY, tj. fabryki, w której każdego dnia, w trybie pracy dzień i noc ma być przetwarzane łącznie do 350 ton odpadów na godzinę. Inwestor (LEN KRUSZYWA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie) podaje lakonicznie, że w ww. instalacjach, planowanych do posadowienia na działce nr 162/15 wytwarzać będą „mieszankę stabilizowaną”. Produkt ten ma powstawać z wody, cementu, kruszyw oraz różnorodnych odpadów, w tym zawierających substancje niebezpieczne (o których więcej poniżej). Oprócz tej mieszanki (do której mają trafić substancje niebezpieczne) produktem instalacji mają te same w zasadzie odpady mineralne, które stanowiły wsad, jak materiał ceramiczny, piaski, kamienie, gruz ceglasty, odpady z remontów, czy z przebudów dróg. Inwestor nie podaje jednak, jaki proces fizykochemiczny pozwoli na podział na mieszankę (zawierającą substancje niebezpieczne) oraz na resztę (odpady mineralne).
 
W Raporcie brak jest jakichkolwiek danych o urządzeniu bądź procesie, który miałby pozwolić na takie rozdzielenie.
Raport stanowi, że w toku pracy Przetwórni Odpadów Mosty, Spółka LEN KRUSZYWA sama wybierze i opłaci laboratorium, które jako jedyne będzie orzekać, czy wyprodukowana „mieszanka stabilizowana” jest użyteczna, czy też nie. Jeśli okaże się użyteczna (wskazano, że może posłuży do budowy dróg, czy umacniania wałów przeciwpowodziowych), wówczas Inwestor będzie ją sprzedawać innym podmiotom, pod warunkiem jednakowoż, że znajdą się podmioty zainteresowane zakupem tej mieszanki. W przypadku, gdy nabywcy się jednak nie znajdą, cała mieszanka zostanie zrzucona do któregoś z wyrobisk na terenie Kopalni Mosty.
Tu należy przypomnieć, że zrzucane będą odpady zawierające liczne substancje niebezpieczne oraz, że pod dnem wszystkich wyrobisk kopalni Most znajduje się Główny Zbiornik Wody Podziemnej 123, który jest jedynym rezerwuarem wody do picia dla Goleniowa oraz dla Stargardu, a pośrednio również dla Szczecina (zasila jezioro Miedwie).
Woda do produkcji. Spółka LEN KRUSZYWA planuje wykopać na terenie przetwórni studnię, z której będzie można pobierać do 35 m³ wody na godzinę. Raport stanowi, że w procesie produkcji, pobór wyniesie 17 m³/h, jednak z praktyki wiadomo, że nie ma możliwości sprawdzenia, czy ograniczenia poboru wody ze studni prywatnej, co w konsekwencji może spowodować dalsze niedobory wody , które już dziś są wyraźnie odczuwalne w przydomowych studniach np. w miejscowości Pogrzymie. Poniżej przykładowa lista odpadów, które będą przywożone do planowanej do posadowienia Przetwórni Odpadów Mosty (wg Raportu wyciąg z tzw. odpadów Q*):
– odpady zawierające rtęć
– wapno zawierające związki arsenu
– szkło odpadowe zawierające metale ciężkie
– poreakcyjne odpady związków wapnia zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
– odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
– odpady z oczyszczania gazów zawierające substancje niebezpieczne
– smoła i produkty smołowe oraz asfalt zawierający smołę
– zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów
– odpady po chemicznej i fizycznej obróbce i wzbogacaniu rud metali, rud siarkowych i fosforowych, czy ze wzbogacania węgla
– żużle, pyły i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
– szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne.
Na chwilę obecną Raport wskazuje 162 rodzaje tego typu odpadów, zaś ilość jaka jest wstępnie planowana do przetwarzania to 252 tys. ton rocznie tych odpadów.
 
Jak stanowi schemat instalacji przetwórni zawarty w Raporcie, odpady będą mieszane z wodą, piaskiem i cementem, dalej zostaną skierowane na mieszalnik, następnie w formie produktu do zbiornika na produkt, gdzie nastąpi rozdzielenie na ww. „mieszankę stabilizowaną” (która, wg planu ma zawierać wszystkie niebezpieczne substancje) oraz na odpad, czyli minerały jak piasek i kamienie oraz odpady betonu i gruz betonowy z rozbiórek i remontów oraz odpad z gruzu ceglastego i odpadowych materiałów ceramicznych. W Raporcie brak jest jakichkolwiek informacji o sposobie podziału zawartości zbiornika na na ów produkt (mieszankę) oraz na wspomniany odpad mineralny. Nie podano jaki proces fizykochemiczny zajdzie, aby takie rozdzielenie nastąpiło.
 
Zachodzi obawa, że żadnego procesu nie będzie, a cała ta instalacja ma pozwolić na prawne usankcjonowanie zwożenia do Mostów niebezpiecznych odpadów i ich składowanie bezpośrednio nad Głównym Zbiornikiem Wody Pitnej nr 123.
 
Hałas. Najbliższa zabudowa rodzinna znajduje się w odległości 1000 m od instalacji składającej się m.in. z dozowników, mieszalników, przenośników, taśmociągów, wibratorów, pomp, czy ładowarek, które mają pracować w DZIEŃ i w NOCY (20h/d). Dodatkowo zdecydowanie zwiększy się natężenie ruchu ciężkich pojazdów, które już w tej chwili są bardzo uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Łączna ilość ciężarówek obsługujących zarówno działalność wciąż czynnej kopalni oraz przetwórni to kilkaset na dobę. Warto pamiętać, że w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni mieszkają setki ludzi oraz znajduje się przedszkole, świetlica, czy zabytkowy pałac. W podsumowaniu należy wskazać, że zarówno Inwestor, jak i autorzy Raportu napisanego na zlecenie i za pieniądze tegoż Inwestora zaledwie w kilku miejscach zdawkowo wspomnieli o Głównym Zbiorniku Wody Podziemnej nr 123, który znajduje się bezpośrednio pod Kopalnią Mosty. Jak czas pokazał, już samo pozwolenie na przetwarzanie w kopalni Mosty odpadów, które zostało wydane Spółce LEN KRUSZYWA w 2015 r., stało się źródłem niepokojów społecznych, gdyż od tego czasu obserwuje się zmianę koloru wody na dnie wyrobisk na bardzo nienaturalny, zniknięcie wcześniej występujących ryb, zaniku jakiejkolwiek formy życia w obrębie zbiorników.Tym samym rozszerzanie działalności odpadowej tej Spółki, w tym miejscu, wydaje się w pełni uzasadniać troskę każdego z nas o stan środowiska naturalnego i życie okolicznych mieszkańców.
Z poważaniem Komitet mieszkańców Mosty -Zachodniopomorskie

Dodaj komentarz