Radny Kuszyński chce sprawozdań spółdzielni GROMADA …

Na BIP Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie pojawiła się interpelacja radnego Roberta Kuszyńskiego w przedmiocie Spółdzielni Socjalnej Gromada, którą Burmistrz powołał w 2017r.

W swojej interpelacji rady Kuszyński prosi o:

Wskazania wykazu ilości udziałów jakie posiada Gmina Goleniów w przedmiotowej spółdzielni;

Udostępnienie statutu oraz aktu założycielskiego przedmiotowej spółdzielni;

Udostępnienie rachunku zysków i strat przedmiotowej spółdzielni za okres 3 ostatnich lat;

Kolejno, radny wnosi o udostępnienia umów jakie były zawierane przez Gminę Goleniów oraz spółki w których Gmina Goleniów posiada udziały oraz w/w spółdzielnią za okres ostatnich 3 lat z uwzględnieniem: rodzaju umowy, zakresu umowy, terminu obowiązywania umowy, sposobu zawarcia umowy (przetarg, negocjacja, tryb ofertowy, zlecenie bezprzetargowe itp.)

  1. Udostępnienia kwot jakie były wypłacane dla w/w spółdzielni w okresie ostatnich 3 lat zarówno z budżetu gminy jak i ze środków pochodzących ze spółek, w których Gmina Goleniów posiada udziały oraz wskazania podstawy wypłaty tych środków (przetarg, negocjacja, tryb ofertowy, zlecenie bezprzetargowe itp.)

Ponadto radny prosi o udzielenie informacji o

  1. Ilości osób zatrudnionych w ostatnich 3 latach w przedmiotowej spółdzielni z podziałem na kadrę zarządzającą (zarząd, kierownicy, brygadziści) – pracownicy fizyczni (z uwzględnieniem każdego roku osobno)
  2. Czy w przedmiotowej spółdzielni w ostatnich 3 latach były przeprowadzane audyty lub też kontrole – jeśli tak to czego dotyczyły. Ponadto proszę o udostępnienie odpisów z w/w kontroli lub też audytów.
  3. Czy przedmiotowa spółdzielnia wykonuje w roku bieżącym jakiekolwiek prace na rzecz Gminy Goleniów jeśli tak to jakiego rodzaju są to prace, w jaki sposób są one rozliczane. Czy pracownicy, zatrudnieni przez w/w spółdzielnie posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie (np. w przypadku wykonywania usług porządkowych w budynkach gminy oraz w spółkach z udziałem gminy, czy pracownicy zostali przeszkoleni na wypadek dostępu do informacji, które zawierają dane osobowe np. pozostawienie na biurku pisma zawierającego dane osobowe).
  4. Czy przedmiotowa spółdzielnia zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami wchodzącymi w zasoby Gminy Goleniów lub też spółek zależnych. Jeśli TAK to proszę o udostępnienie wykazu tych nieruchomości oraz zakresu.
  5. Majątku oraz wykazu środków trwałych jakie posiada na dzień dzisiejszy przedmiotowa spółdzielnia.

  • Źródło Foto – Fun Page Robert Kuszyński

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz