Informujemy, że w dniach 15.03, 12.04, 24.05, 21.06.2023r. odbędą się wstępne kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych.

 

Miejsce stawiennictwa: 3 Batalion Logistyczny, 72-100 Glewice;

  • Godzina stawiennictwa: 7:30;
  • Kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu): książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, świadectwo ukończenia szkoły, inne dokumenty i zaświadczenia mające wpływ na postępowanie kwalifikacyjne (np. poświadczenie bezpieczeństwa, świadectwa ukończenia kursów, zaświadczenia potwierdzające znajomość języków obcych) dodatkowo byli żołnierze zawodowi świadectwo służby oraz ostatnia opinia służbowa;
  • Osoby posiadające stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa zobowiązane są do przedstawienia okresów  służby w tych formacjach;
  •  W ramach kwalifikacji kandydaci na podoficerów i oficerów zawodowych zostaną poddani testowi teoretycznemu wiedzy dot. Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych RP i Regulaminu Musztry Sił Zbrojnych RP;
  • W ramach kwalifikacji kandydaci na szeregowych, podoficerów i oficerów zawodowych zostaną poddani egzaminowi ze sprawności fizycznej (kandydat powinien w dniu kwalifikacji posiadać aktualne zaświadczenie od lekarza POZ o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie ze sprawności fizycznej).

Dodatkowych informacji udziela Sekcja Personalna

261-453-641 mł. chor. Sebastian Różak

261-453-556 st. sierż. Mateusz Hołubczak

Szersze Informacje

Dodaj komentarz