W dniu 18 lipca 2022r. w ramach Interwencji Poselskiej Poseł Grzegorz Braun próbował dokonać zgodnie z prawem i przysługującym posłom uprawnieniom Kontroli Poselskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie w sprawie wywieszonej na urzędzie Flagi Ukrainy.

Interwencja zakończyła się dość zaskakująco 

Urzędnicy miejscy jak się wydaje złamali prawo utrudniając pracę Posłowi Grzegorzowi Braun w związku z powyższym Pan Poseł już dzisiaj tj. 19 lipca 2022r.  złoży zawiadomienie do Prokuratury na wielu urzędników Urzędu Gminy w Goleniowie zgodnie z Kodeksem Karnym Art. 231. – czyli Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza.

 

U S T A W A z dnia 9 maja 1996 r. O WYKONYWANIU MANDATU POSŁA I SENATORA

Art. 16.

1. Posłowie i senatorowie mają prawo uzyskiwać od członków Rady Ministrów oraz przedstawicieli właściwych organów i instytucji państwowych i samorządowych informacje i wyjaśnienia w sprawach wynikających z wykonywania obowiązków poselskich lub senatorskich.

Art. 19.

1. W wykonywaniu mandatu poseł lub senator ma prawo, jeżeli nie narusza dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a także spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zakładów i przedsiębiorstw państwowych i samorządowych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.

2. Zasady i tryb udostępniania posłom i senatorom informacji niejawnych określają przepisy o ochronie informacji niejawnych.

Art. 20.

1. Poseł lub senator ma prawo podjąć – w wykonywaniu swoich obowiązków poselskich lub senatorskich – interwencję w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej dla załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również zaznajamiać się z tokiem jej rozpatrywania.

2. Organy i jednostki, wymienione w ust. 1, wobec których poseł lub senator podjął interwencję, są obowiązane najpóźniej w ciągu czternastu dni powiadomić posła lub senatora o stanie rozpatrywania sprawy i w terminie uzgodnionym z posłem lub senatorem ostatecznie ją załatwić.

3. Kierownicy organów i jednostek, o których mowa w ust. 1, są obowiązani niezwłocznie przyjąć posła lub senatora, który przybył w związku ze sprawą wynikającą z wykonywania jego mandatu, oraz udzielić informacji i wyjaśnień dotyczących sprawy.

4. Legitymacja poselska lub senatorska upoważnia parlamentarzystę do wstępu na teren jednostek, o których mowa w ust. 1.

Art. 24.

1. Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego są obowiązane udzielać posłom i senatorom wszechstronnej pomocy w wykonywaniu ich funkcji.

 

Andrzej Bugajski

 

Inny ciekawy artykuł

 

Wystarczy wyjąć wtyczkę aby urząd sparaliżować

 

 

Dodaj komentarz