Sprawdzam! Tylko gdzie są dane?

W Gminie Kielce, Gminie liczącej 187 374 (stan na 18 maja 2018 r. – według ewidencji ludności) gospodarka odpadami komunalnymi podlega tym samym przepisom prawa, co i w Gminie Goleniów. Jednak w Gminie Kielce nie obciąża się mieszkańców nieruchomości zamieszkałych kosztami całego systemu.

Gmina Kielce ma ten sam problem co Gmina Goleniów, tzn. liczba stałej ludności wg. danych Urzędu na dzień 31 grudnia, różni się znacznie od liczby mieszkańców wynikających z deklaracji.
W Gminie Kielce liczba stałej ludności, według danych Urzędu Miasta Kielce na dzień 31.12.2018 r., wynosiła 190 716 osób, natomiast liczba mieszkańców wynikająca z deklaracji to 160 160 (co stanowi 83,98 % osób zameldowanych)
W Gminie Goleniów według danych z rejestru mieszkańców prowadzonego w Wydziale Administracji i Spraw Społecznych Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, liczba mieszkańców na dzień 31.12.2019r. wynosiła : 34 131 osób, natomiast liczba mieszkańców wynikająca z deklaracji to 31 988 (co stanowi 93,72 % osób zameldowanych).
W Gminie Kielce wszelkie odpady problemowe w postaci np. przeterminowanych leków mieszkaniec może bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dodatkowo na terenie miasta od lat funkcjonuje powszechny system zbiórki przeterminowanych leków. W Gminie Goleniów odbiór leków przeterminowanych z wybranych aptek włączono do systemu odbioru odpadów komunalnych, obciążając mieszkańców nieznaną kwotą za tę usługę.

W Gminie Kielce tak jak i w Gminie Goleniów z roku na rok ilość odpadów komunalnych systematycznie rośnie. Co ciekawe w Gminie Kielce tłumaczy się ten fakt rosnącą świadomością mieszkańców, zaś w Gminie Goleniów niekontrolowanym przyrostem przybyszy zza wschodniej granicy.

W Gminie Kielce w roku 2018 odpady odbierano łącznie od 15 722 właścicieli nieruchomości z czego 4767 zadeklarowało brak segregacji.
W Gminie Goleniów, w tym samym okresie, odpady odebrano łącznie od 6 975 właścicieli nieruchomości, z czego 4 218 zadeklarowało brak segregacji.

Gmina Kielce nie martwi się, że od roku 2013 do roku 2017 nastąpił 7-o krotny wzrost oddanych przez mieszkańców odpadów biodegradowalnych. W Gminie Kielce świadczy to o większej świadomości mieszkańców, jak prawidłowo postępować z odpadami.

W roku 2018 koszty poniesione przez Gminę Kielce w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, w tym koszty związane z funkcjonowaniem PSZOK oraz usuwaniem dzikich wysypisk, wyniosły 31 238 954 zł, zaś w Gminie Goleniów koszt związany z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wyniósł 8 930 352,19 zł.

W Gminie Kielce w roku 2018 opłata tzw. śmieciowa uiszczana przez mieszkańców wynosiła 9,50 zł od osoby, jeżeli odpady były zbierane w sposób selektywny i 12 zł od osoby jeżeli odpady nie były segregowane, w tym samym czasie w Gminie Goleniów opłaty wynosiły odpowiednio 12 zł i 16 zł.

I w Gminie Kielce i w Gminie Goleniów do systemu odbioru odpadów komunalnych oprócz nieruchomości zamieszkałych włączono także nieruchomości zamieszkałe w części i w części niezamieszkałe, nieruchomości niezamieszkałe oraz ogrody działkowe. Pamiętać należy, że każdy, podkreślić należy słowo KAŻDY, właściciel nieruchomości oraz ogrodu działkowego wnosił do systemu opłaty.
Do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wpływały nie tylko pieniądze za odbiór odpadów wytworzonych przez mieszkańca domu jednorodzinnego czy wielorodzinnego, ale także pieniądze za odbiór odpadów z ogrodów działkowych (opłata ryczałtowa) i zróżnicowana opłata za pojemniki używane do zbiórki odpadów komunalnych w handlu, biurach, urzędach, małym biznesie czy koszy ulicznych itd.

Mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych Gminy Goleniów zasilili w 2019 r. budżet gospodarki odpadami komunalnymi kwotą ok. 5 442 288 zł. Nie zapominajmy, że tzw. gapowicze mięli doliczane dodatkowe opłaty (koszt wezwania). Nie zapominajmy również o tych, którzy zostali ukarani w drodze wszczętych postępowań.
Pozostali właściciele nieruchomości i ogrodów działkowych objęci systemem, powinni zasilić w tym czasie budżet kwotą 4 189 728,73 zł rocznie, miesięcznie kwotą 349 144, 06 zł/ok. 366 zł na jedną nieruchomość.
Taka ciekawostka – tygodniowy koszt obsługi opróżniania 292 szt. koszy ulicznych wyniósł ok. 2 600 zł. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi.
Do obowiązków zarządu drogi należy także:
1)zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów; (art.5.4 ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminach)

Niestety Urząd nie pokazuje danych dotyczących liczby ogrodów działkowych znajdujących się na terenie Gminy Goleniów, ani liczby nieruchomości niezamieszkanych z wyszczególnieniem wielkości, ilości i częstotliwości opróżniania pojemników i worków. Jest to tym bardziej istotne, że od kilku lat jesteśmy informowani, iż budżet się nie równoważy i deficyt Nam narasta. Oczywiście jedynym proponowanym wyjściem z sytuacji jest podwyższenie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Jeszcze jedna ciekawostka z Gminy Kielce – już w 2016 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 0,00% , a pojemniki znajdujące się na terenie miasta mają zamontowane chipy, które pozwalają na lepsze i łatwiejsze załatwienie reklamacji, wskazują punkty w których nie było odbioru odpadów. Dzięki nim rejestrowane są następujące dane: identyfikator pojazdu, dokładna data odbioru pojemnika, typ pojemnika, przeznaczenie pojemnika, waga pojemnika oraz adres punktu wywozowego.

Przydatne linki
http://www.um.kielce.pl/swiadczone-uslugi/wyposazenie-w-pojemnik/
http://www.um.kielce.pl/gfx/kielce2/userfiles/files/odpady_komunalne/analiza_2018_2.pdf

http://bip.goleniow.pl/unzip/goleniow_19912/30_04_2019_14_51_29Analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi_na_terenie_Gminy_Goleniaiw_za_rok_2018.pdf
http://bip.goleniow.pl/unzip/goleniow_22243/30_04_2020_15_49_10_analiza_2019.pdf

(red.)

foto : John Cameron

Dodaj komentarz